Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1209/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

zagadnienia uznać należało za zagadnienia wstępne, których rozstrzygnięcie miało wpływ na wynik postępowania administracyjnego toczącego się w związku z wezwaniem...
którego nie jest możliwe wydanie orzeczenia w sprawie głównej. Stąd, przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wymaga istnienia miedzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku...

II SA/Wa 307/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-21

Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej w kwestii zagadnienia wstępnego, wskazał jednak, że z uwagi na oddalenie skargi M. L. na decyzję z dnia [...] października 2006 r...
. (wyrok z dnia 19 lutego 2007 r., sygn. akt II SA/Wa 2319/06) nie ma już potrzeby zawieszenia postępowania w celu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego., W dniu...

I OSK 590/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi być istotne z punktu widzenia realizacji celu...
, którego zastosowania odmówił Sąd pierwszej instancji. Powyższa okoliczność, wbrew stanowisku organu, nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art...

II SA/Wa 990/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

skargi wynika, że skarżący upatruje naruszenia tego przepisu w niedokonaniu oceny zasadności stawianych mu zarzutów. Tymczasem zagadnienie wstępne to kwestia prawna...
postępowania z urzędu następuje, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Z uzasadnienia...

II SA/Wa 603/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

[...] grudnia 2016 r. do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, co jest zagadnieniem wstępnym...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w sytuacji, gdy wydanie decyzji w przedmiotowej...

II SA/Wa 233/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

, który wydał decyzję,, 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy...

II SA/Wa 1229/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

. Uznając wyrok sądu za zagadnienie wstępne w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie zwolnienia jej ze służby [...] SG Z. S. uznała za zasadne jego zawieszenie do czasu...
. Przesłanka ta zaś musi być spełniona obligatoryjnie aby organ mógł zastosować przepis art. 45 ust. 2 pkt 11 ustawy o Straży Granicznej. Zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 316/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

sprawie brak było zagadnienia wstępnego i narażanie strony na niepowetowaną szkodę materialną i zaakceptowanie powyższego stanowiska organu I instancji przez organ odwoławczy...
. Nierozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego we własnym zakresie, czym organ naraził stronę na niepowetowaną szkodę materialną., 6. naruszenie art. 8 Kpa poprzez...

II SA/Wa 1534/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

Budowlanego w P., traktując jego wynik, w myśl art. 97 § 1 k.p.a., jako zagadnienie wstępne mające wpływ na rozstrzygnięcie postępowania o opróżnienie lokalu mieszkalnego...
Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.) poprzez rozstrzygnięcie przez organ administracyjny zagadnienia prawnego nie należącego do jego właściwości...

II SA/Go 768/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-16

, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie uzależnione było od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w przedmiocie przemieszczania odpadów, które leżało...
1   Następne >   3