Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

III SA/Łd 1291/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-02

na działkach, gdzie inwestorem jest Gmina Miasto Ł., jest w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym dla postępowania prowadzonego przed organem I instancji. Od rozstrzygnięcia...
wydania zaskarżonego postanowienia zagadnienie wstępne nie było jeszcze rozstrzygnięte decyzją PINB w Ł. Termin rozpatrzenia sprawy został określony na dzień 31 października...

II SA/Op 551/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-06

, że kwestia przeprowadzki K. B. w prowadzonym postępowaniu jest zagadnieniem wstępnym, a ustalenie zaistnienia faktu przeprowadzki z uwagi na zebrany materiał dowodowy...
wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy stanowiąc przesłankę...

II SA/Wr 2033/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-13

w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,, decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne...
jeszcze nie istniały. Również nie zachodzi przesłanka z pkt 7 tj. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji...

II SA/Wa 511/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

., Odnosząc się do zarzutów odwołania, organ II instancji stwierdził, że zaskarżenie orzeczenia dyscyplinarnego nie czyni tamtego postępowania zagadnieniem wstępnym w odniesieniu...
do niniejszego postępowania. Zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej...

VII SA/Wa 1457/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

decyzji pierwszoinstancyjnej bez wymaganego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ nadzoru architektoniczno - budowlanego, w zakresie zgodności z ustawą Prawo...
wydano bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB [...], co było konieczne dla wydania prawidłowego orzeczenia, gdyż działania zarządu Wspólnoty...

I OSK 114/13 - Wyrok NSA z 2014-04-16

postępowaniu, będzie stanowić podstawę do rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne...
nastąpić przed uprawomocnieniem się przywołanego wyroku dotyczącego zagadnienia wstępnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy...

I OZ 314/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

, a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej...

II SA 3059/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-15

którego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...
jest mowa o odpowiednim stosowaniu. Przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących odwołań trzeba mieć na uwadze, że postanowienie rozstrzyga zagadnienia proceduralne...

II SA/Go 598/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-11

konstytucyjnego prawa do sądu, to orzeczenie komisji lekarskiej - rozstrzygającej zagadnienie wstępne - powinno podlegać kontroli sądowoadministracyjnej. Taka kontrola...
orzeczenie komisji lekarskiej stanowi rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, mającego decydujące znaczenie w sprawie zwolnienia strażaka ze służby, zaś możliwość zaskarżenia...

II SA 2932/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-02-23

zagadnienia wstępnego przez Sąd, a tym bardziej polegającego na doręczeniu wyroku organowi., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem z dnia [...]lipca 2003 r...
1   Następne >   +2   5