Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Lu 870/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-23

zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym...
administracji publicznej prowadzącego postępowanie, należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...

II SA/Łd 746/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-27

sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne...
., Reasumując powyższe rozważania nie sposób jest uznać, iż w sprawie w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego występuje zagadnienie wstępne w postaci...

II SA/Wr 605/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-25

, iż rozstrzygnięcie tej kwestii ma dla przedmiotowej sprawy znaczenie zasadnicze i stanowi zagadnienie wstępne. Stąd zadecydował o zawieszeniu postępowania w trybie art...
administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne., Rozpoznając przedmiotową...

II SA/Ol 300/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-07-14

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (B. Graczyk O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administracyjnym, Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne...
upoważnia organ do zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...

II SA/Ol 298/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-07-26

administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (B. Graczyk 'O niektórych zagadnieniach prejudycjalności w orzecznictwie administracyjnym', Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno...
przepis upoważnia organ do zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

II SA/Ol 124/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-05

albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne, ale musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (B...
postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W doktrynie i orzecznictwie sądowym...

II SA/Po 1127/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-07-14

Urzędu prawidłowo w toku postępowania administracyjnego ustalił, że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte i istnieje związek między rozstrzygnięciem...
sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, zainicjowanego przez Zainteresowanego wnioskiem z dnia [...]grudnia 2002 r. a zagadnieniem wstępnym...

II SA/Kr 1616/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-11-13

określonego świadczenia po określonej dacie jest kluczowe dla postępowania o przyznanie takiego świadczenia. Nie jest to jednak zagadnienie wstępne, o którym mowa...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W ocenie organu rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny...

II SA/Łd 657/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-03-16

przepisu ma wykładnia zawartego w nim pojęcia 'zagadnienie wstępne'. Pod pojęciem tym należy rozumieć okoliczność warunkującą rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej...
nr 47487) . Z powołanego przepisu wynika nadto, iż musi zajść związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym (por. wyrok NSA...

V SA/Wa 1550/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-11

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zdaniem organu występujące w sprawie...
postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Istotne jest więc istnienie...
1   Następne >   +2   +5   8