Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Lu 18/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-07

) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2 k.p.a.), 8) decyzja została wydana...

II SAB/Lu 14/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-04-26

administracyjnymi, obligują Sąd do przeprowadzenia wstępnej, formalnej kontroli skargi, w zakresie w jakim kontrola ta zmierza do ustalenia istnienia (ziszczenia się) przesłanek...
na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego)., W sprawie będącej przedmiotem orzekania Sądu, istota zagadnienia sprowadza się więc do kwestii...