Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

VII SA/Wa 2351/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. uzgadniającego przedsięwzięcie., Organ podał, iż zagadnienie wstępne jest to okoliczność...

II OSK 1383/10 - Wyrok NSA z 2010-11-23

one w mocy decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z [...] października 2009 r. nr [C] i [D] w części: '1) rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym...
], w których:, 1) rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie zobowiązał P. H. i G. H. do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na ekshumację zwłok...

II SA/Bk 1011/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-16

administracyjnej w przedmiocie choroby zawodowej, a zagadnieniem wstępnym., Zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, to okoliczność warunkująca (bądź jeden...
jego przedmiotem zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez jednostkę uprawnioną,, - zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte, organ odwoławczy...

II OSK 1646/10 - Wyrok NSA z 2011-11-29

się postępowania. Skoro w niniejszym postępowaniu istniało zagadnienie wstępne, to organ winien był je zawiesić, a nie posiłkować się taką czynnością z innego postępowania...
; nie można wykluczyć, że w tym postępowaniu - po wezwaniu - strona wystąpiłaby do sądu powszechnego, a tak, pozostaje nierozstrzygnięte zagadnienie wstępne, bowiem organ...

II SA/Sz 986/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-27

, rozstrzygając zagadnienie wstępne nawet o największym stopniu trudności, organ administracji zobowiązany jest przy sprzecznych stanowiskach stron, ustalić jaki...
nie sprecyzował co należy rozumieć pod pojęciem: 'zagadnienie wstępne'., O tym czy określona okoliczność posiada charakter zagadnienia wstępnego w rozumieniu powyższego przepisu...

VII SA/Wa 1655/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-27

postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. uzależnione jest od wystąpienia trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało...
o tę przesłankę, to organ musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Treścią wstępnego zagadnienia prawnego...

III SA/Gd 578/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-19

jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Organ wyjaśnił przy tym, że prawo do ekshumacji zwłok (tudzież szczątków osoby zmarłej), stanowi dobro osobiste...
orzeczniczą sądów administracyjnych rozstrzygając zagadnienie wstępne nawet o największym stopniu trudności, organ administracji zobowiązany jest przy sprzecznych...

III SA/Lu 476/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-03

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd., Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwem przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' rozumie się sytuacje...
) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz 3) rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

III SA/Wr 629/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-07

istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania...
). Inaczej ujmując, zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione jest od wcześniejszego...

II SA/Ol 809/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-26

cywilny. W związku z tym rozstrzygnięcie sporu pomiędzy osobami uprawnionymi stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego...
istnieje zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie należy do sądu powszechnego. Sąd ten rozstrzygając spór między osobami uprawnionymi do pochowania zwłok O. i J. H...
1   Następne >   +2   +5   +10   20