Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

I SA/Wa 2505/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-24

z urzędu lub na żądanie strony., W przedmiotowym postępowaniu zagadnieniem wstępnym, którego rozstrzygnięcie umożliwi jego dalsze prowadzenie jest ustalenie następców prawnych...
powszechnym postępowanie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z treści tego przepisu wynika, że organ administracji publicznej ma obowiązek...

IV SA/Po 1223/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-25

rozstrzygnięcie sprawy. Zagadnienie wstępne to zagadnienie na które składają się następujące elementy konstrukcyjne: 1) wyłania się ono w toku postępowania administracyjnego, 2...
zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...

IV SA/Wa 1115/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

się przed Starostą L. Już z tej przyczyny, że zagadnienie wstępne (o ile w ogóle istnieje) musiałoby zostać rozstrzygnięte przez ten sam organ, uznać należy że nie wystąpiły...
przesłanki określone w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. obligujące do zawieszenia postępowania. Przepis ten wymaga bowiem aby zagadnienie wstępne było rozstrzygane przez inny organ...

III SA/Łd 66/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

wstępnym musi zajść związek przyczynowy (por. wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2001r., II SA 1982/00, LEX nr 54554). Z zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym...
wstępnym musi ono poprzedzać rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, a także musi istnieć zależność między uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem...

II SA/Ke 78/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-10-13

o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a występujące w sprawie zagadnienie wstępne winien rozstrzygnąć sąd powszechny., Rozpoznając zażalenie...
przyczynowy organ odwoławczy upatruje pomiędzy rozstrzygnięciem niniejszej sprawy a rozpoznaniem ' zagadnienia wstępnego', ani też na czym ma polegać owo zagadnienie wstępne...

III SA/Kr 165/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-29

wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest obowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym...
wpływu na aktualną treść operatu ewidencji gruntów, tym samym zawisłość sprawy o zasiedzenie nie może być uznana za zagadnienie wstępne poparte jest orzecznictwem sądów...

I SA/Wa 2170/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

zawieszenia postępowania wskazując, że toczące się postępowanie o zasiedzenie nie jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania administracyjnego w sprawie wpisu...
wskazujące na posiadane prawa do nieruchomości nie są 'zagadnieniem wstępnym'. Organy ewidencyjne nie mogą się kierować ewentualną perspektywą zmiany ujawnionych praw...

I SA/Wa 3074/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-25

się, że zagadnieniem wstępnym są kwestie (zagadnienia) prawne, które ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki, albo z przepisów prawa...
. nie jest w tym przypadku zagadnieniem wstępnym, gdyż Starosta Ostrołęcki jest w posiadaniu dokumentów, będących podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków., Skargę na powyższe...

III SA/Lu 580/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-26

nr [...] w drodze spadku, zarówno przez skarżącego, jak i inne osoby, stanowi zagadnienie wstępne. Mając to na uwadze zaistniała podstawa do zawieszenia postępowania na podstawie...
do kompetencji innego organu lub sądu. Oznacza to, że zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej, a treść rozstrzygnięcia innego organu lub sądu...

II SA/Gl 115/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-29

. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji administracyjnej...
. Tak więc (...) zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Natomiast to, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść...
1   Następne >   +2   +5   +10   13