Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 288/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-16

zezwolenia innemu przedsiębiorcy, prowadzącemu w tym samym lokalu apteki, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zdaniem skarżącej możliwe...
które wyda organ odwoławczy w sprawie cofnięcia zezwolenia jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w postępowaniu o wydanie nowego...

VI SA/Wa 2523/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-04

apteki., Na powyższe postanowienie Strony wniosły zażalenie, w którym podniosły, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne. W ich ocenie postępowanie w przedmiocie...
powołał się na treść art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. oraz dokonał wykładni użytych w nim pojęć, takich jak 'zagadnienie wstępne', 'inny organ' oraz 'rozstrzygnięcie', a następnie...

II GSK 5456/16 - Wyrok NSA z 2019-02-22

oznacza, że w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r...
zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej jest zagadnieniem wstępnym dla sprawy zmiany zakresu tego zezwolenia. W niniejszej sprawie zachodzi tego rodzaju zależność...

VI SA/Wa 1976/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

farmaceutycznej, która została zaskarżona wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powyższe oznacza, jak stwierdził GIF, że w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym...
go postanowienia z [...] marca 2017 r., Skarżąca stwierdziła w szczególności, że rozstrzygnięcie w postępowaniu o cofnięcie zezwolenia nie jest zagadnieniem wstępnym...

VI SA/Wa 906/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

, iż w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym będzie decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej., W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym jest zagadnienie prawne o charakterze...

VI SA/Wa 116/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

hurtowni farmaceutycznej., Organ powołał się na art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. oraz dokonał wykładni użytych w nim pojęć, takich jak 'zagadnienie wstępne', 'inny organ...
., Zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w ww. przepisie, jest zagadnienie prawne, które wyłoniło się w toku postępowania administracyjnego, a rozstrzygnięcie tego zagadnienia...

VI SA/Wa 772/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym...
rozstrzygnięcie tej kwestii. W literaturze podkreśla się także, iż zagadnienie wstępne jest zagadnieniem prawnym o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania...

VII SA/Wa 1106/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-11

wstępne niezbędne jest uprzednie ustalenie związku pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym (patrz...
. [...] w O., nie jest zagadnieniem wstępnym, od którego wyniku uzależnione jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej., Bezsporne jest, co wynika wprost z przepisu § 5 ust. 3...

I SA/Wa 924/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-28

wstępnym rozstrzyganym przez inny organ lub sąd. Sposób rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego musi przy tym w sposób nie budzący wątpliwości wywierać wpływ na decyzję...
przed sądem cywilnym spowoduje rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w niniejszej sprawie, a sprowadzającego się do oceny czy wnioskodawca tj. NZOZ '[...]' Sp. z o.o....

VI SA/Wa 450/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

roku o odmowie zawieszenia postępowania gdy w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne stanowiące przedmiot postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Komisję Europejską...
czerwca 2018 roku o odmowie zawieszenia postępowania, gdy w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne stanowiące przedmiot postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym...
1   Następne >   +2   6