Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Po 95/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-18

, że w sprawie nie wystąpił bezczynność organu, a postępowanie nie było prowadzone w sposób przewlekły., Po wstępnej analizie wniosku skarżącego WWKZ w sposób prawidłowy...
, składając pismem z dnia [...] marca 2020r. wymagane ponaglenie (k. 13 i nast. akt adm.)., Przedmiotem niniejszego postępowania było zagadnienie, czy organ...

II SA/Gd 673/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-23

://orzeczenia.nsa.gov.pl). Przepisy art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należy rozumieć jako środek wstępnej ochrony zabytków. Organ ochrony zabytków...
regulujące zagadnienie wpisu do rejestru zabytków nie wprowadzają szczegółowych przesłanek, którymi winien kierować się organ dokonując oceny celowości objęcia zabytku...