Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 539/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-29

w art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. W jego ocenie, organ przekroczył swoje kompetencje, bowiem rozstrzygnął zagadnienie wstępne...
decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu...

I OSK 2074/11 - Wyrok NSA z 2012-09-26

postanowienie. Uzasadniając zajęte stanowisko odwołał się do treści art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. i podkreślił, że przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze...
wniosku złożonego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. W toku postępowania administracyjnego zostało...

II SA/Wa 917/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-22

. wskazał, iż rezultat postępowania prowadzonego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, gdyż zarówno...
są tożsame pod względem materialnym. Co za tym idzie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie podał w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, jakie zagadnienie wstępne...

I OSK 1806/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

, że nie był powołany do oceny istnienia zobowiązania powinien był zawiesić postępowanie, aż do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, która jest zagadnieniem wstępnym do wydania decyzji...
naruszył prawo, gdyż rozstrzygnął zagadnienie wstępne we własnym zakresie, nie będąc do tego uprawnionym, a nadto odmiennie aniżeli uczynił to Sąd Rejonowy dla Wrocławia...

II SA/Wa 1049/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-14

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym...
- 448), przy czym związek taki powinien być bezpośredni. Dodatkowo zagadnienie wstępne powinno dotyczyć kwestii prawnych. W niniejszej sprawie nie można uznać, że pomiędzy...

II SA 3310/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-22

lub sytuacja, która wymaga zawieszenia postępowania. Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie...
z koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, w przedmiocie ustalenia przez sąd powszechny mocy obowiązującej uchwały Rady Nadzorczej Nr [...]Spółdzielni [...] 'O.' w P...

II SA/Wa 885/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-16

tzw. zagadnienie wstępne, a więc sytuacja, gdy uprzednie rozstrzygnięcie zagadnienia występującego w sprawie, może wpływać na wynik postępowania, uzasadniając celowość...
jest zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 125 § 1 P.p.s.a., przemawia również fakt, że ustawą z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków...

II SA/Wa 1823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-13

postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie sądowoadministracyjnej występuje tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii., Przez pojęcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć...

II SA/Wa 943/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

zagadnienia wstępnego, podczas gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia takiego zagadnienia; wskazane naruszenie stanowi...
administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...

II SA 1563/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

z koniecznością rozstrzygnięcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zagadnienia wstępnego w przedmiocie dopuszczalności zawarcia umowy przelewu...
nie stanowiła zagadnienia wstępnego a ewentualną abuzywność postanowień umownych stwierdza Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważają więc, że mieli...
1   Następne >   +2   +5   8