Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 466/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi A. Sp. z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ze zmodernizowanej biologicznej oczyszczalni ścieków oczyszczonych ścieków komunalnych I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; III. zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarz...

II SA/Wr 805/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-08

podjąć czynności wstępne ograniczające się do stwierdzenia, czy wniosek oparty jest o ustawowe przesłanki wznowienia, enumeratywnie wymienione w art. 145 § 1 k.p.a....
, na wstępnym etapie postępowania wznowieniowego organ nie bada faktycznego ziszczenia się uchybienia procesowego polegającego na niedopuszczeniu strony do postępowania...

II SA/Wr 690/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-15

geodetów, w tym danych dotyczących przedmiotowej działki ewidencyjnej nr 585/4 obręb F.. Mianowicie na:, 1) 'Wstępnym projekcie podziału', mapie sporządzonej...
rzetelnego wyznaczenia, kiedy konkretnie mogła zostać wytworzona taka rura. Jednocześnie organ odwoławczy pragnie zważyć, iż rozstrzygnięcie tego zagadnienia nie dałoby...

II SA/Ol 50/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-09

, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku...
A, niewątpliwie podlega zaskarżeniu do tut. Sądu., Zagadnienie wytwarzania i odzysku odpadów uregulowane zostało przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 10...

II SA/Wr 168/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-31

zadania regulacyjne, tj. jaz klapowy utrzymując piętrzenie wody w korycie rzeki O. na poziomie zapewniającym odpowiednią ilość wody w osadniku wstępnym i umożliwia...
postępowania powinna być cała gospodarka wodnościekowa na obszarze objętym pozwoleniem, czyli pobór wody i wprowadzenie ścieków, a zagadnienie odprowadzania wody powinno...