Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 3387/15 - Wyrok NSA z 2017-10-10

przez stronę wniosku wszczynającego postępowanie rozgraniczeniowe. Okoliczność ta nie stanowi bowiem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i nie zaszły...

II GSK 2321/14 - Wyrok NSA z 2016-10-21

gdyby do nich nie doszło, wyrok sądu administracyjnego I instancji byłby inny., Uwzględniając przedstawione uwagi wstępne Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że postawione w skardze...
lub zleca umieszczenie ich w pasie drogowym, to zastosowanie mają wówczas przepisy u.d.p. regulujące kompleksowo zagadnienie zajęcia pasa drogowego pod reklamę...