Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

IV SA/Wa 1312/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-23

na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Przedmiotowe zagadnienie wstępne polega na ustaleniu spadkobierców przed sądem powszechnym lub notariuszem. Nadto organ podkreślił...
przewidzianej w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. ma miejsce w sytuacji, gdy w toku sprawy administracyjnej pojawia się zagadnienie wstępne, bez rozstrzygnięcia...

I SA/Wa 2584/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-18

zagadnienie wstępne w postępowaniu o stwierdzenie nieważności ww. decyzji w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
postępowania administracyjnego nie definiuje pojęcia zagadnienia wstępnego, ale w myśl utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych, zagadnieniem wstępnym...

IV SA/Wa 2560/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

zainicjowanym wnioskiem K. K., jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., całkowicie uniemożliwiającym organowi załatwienie tej sprawy., W tych okolicznościach...
w obrębie [...], do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny. D. W., uczestniczący na prawach strony, w postępowaniu zainicjowanym ww wnioskiem K...

II SA 4413/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-16

działki oznaczonej numerem [...] na podstawie przedłożonej dokumentacji, a zagadnieniem wstępnym, sprowadzającym się do stwierdzenia, czy od dnia 1 stycznia 1999 r...
stanowiło zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie warunkowało wprowadzenie dalszych zmian do ewidencji gruntów., W rozpatrywanej sprawie zgromadzono obszerną dokumentację...

IV SA/Wa 1566/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

być: art. 145 § 1 pkt 7 k. p. a.) organ wskazał, że w sprawie nie zostało rozstrzygnięte żadne zagadnienie wstępne, zaś organ pierwszej instancji uznał, iż właściwą drogą...
wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2...

IV SA/Wa 590/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem organu dla rozpatrzenia niniejszej sprawy istotne znaczenie ma brzmienie uzasadnienia do wyroku...
Narodowej w L. z dnia [...] kwietnia 1970 r., znak: [...], zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest ocena zgodności z prawem, pod kątem...

IV SA/Wa 1910/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Zagadnienie wstępne to taka kwestia materialnoprawna...
publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Organ...

IV SA/Wa 2000/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

zagadnienie wstępne w postępowaniu o ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowania. Wystąpienie w sprawie zagadnienia wstępnego nakłada na organ administracji publicznej...
wnioskami złożonymi do dnia 31 grudnia 2005 r., w których to sprawach wystąpiło omawiane zagadnienie wstępne, zaaprobowało orzecznictwo sądów administracyjnych (por. wyrok...

I OSK 2894/18 - Wyrok NSA z 2020-12-17

również zagadnienia, które mogłoby zostać uznane za zagadnienie wstępne w rozumieniu przepisu art. 145 § 1 pkt 7 k.p.a. Nadto rozstrzygnięcie sprawy dotyczącej...
, iż wpłynął po upływie terminu miesięcznego. Notabene oba wyroki nie mogły stanowić zagadnienia wstępnego w sprawie o wznowienie, gdyż przedmiotem obu spraw administracyjnych...

IV SA/Wa 343/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

, w tym przede wszystkim - spowodowany nierozstrzygniętym zagadnieniem wstępnym - brak wyjaśnienia przez organ tego, czy Skarżąca posiada interes prawny., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
sytuacji rozpatrzenie przedmiotowej sprawy i wydanie decyzji uzależnione było od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. stwierdzenia przez właściwy sąd nabycia...
1   Następne >   +2   5