Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

III SA/Lu 486/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-30

jest niemożliwe. Musi zatem istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie...
administracyjnych). Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy organ nie dysponuje takim elementem postępowania, który jest niezbędny do wydania decyzji. Tak więc zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1482/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Z powyższych względów strona skarżąca wniosła o uchylenie w całości...

II SA/Wa 906/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-03

grupy inwalidów z uwagi na schorzenie pozostające w związku z służbą stanowi bowiem, w myśl wskazanego przepisu, zagadnienie wstępne, które zostało rozstrzygnięte...

II SAB/Wa 802/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-19

nie było zasadne, albowiem nie wiązało się z potrzebą wcześniejszego rozpoznania zagadnienia wstępnego., Nadmienił, iż w jego sprawie, w toku postępowania, z całą...

II SA/Wa 1685/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-19

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Z powyższych względów strona skarżąca wniosła...

II SA/Wa 1587/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

, niewątpliwy, bezsporny. W orzecznictwie podkreśla się, że wstępnym warunkiem uznania, że nastąpiło rażące naruszenie prawa jest ustalenie, że w zakresie objętym decyzją...
, że: 'Wstępnym warunkiem uznania, że nastąpiło rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 kpa jest stwierdzenie, iż w zakresie objętym konkretną decyzją...

II SAB/Op 13/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-07

wyeliminowaną decyzją). Tenże brak decyzji, czy to na etapie wstępnego badania dopuszczalności skargi, czy też w trakcie postępowania jest, w odniesieniu do skarg...
, że od dnia 18 lipca 2003 r. wszelkie sprawy dotyczące zagadnień emerytalnych, w tym kierowanie na komisje lekarskie, winny być załatwiane bezpośrednio z Biurem...

II SAB/Sz 156/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

, nie wymaga zaliczenia wstępnego stażu w tym zawodzie pod okiem innego psychologa., Po czwarte, przepisy ustawy o Służbie Więziennej oraz wydane na jej podstawie przepisy...
. 3 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi., Kwestię dopuszczalności skargi wniesionej przez R. P. należy odróżnić od zagadnienia...