Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

III SA/Kr 1432/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-19

prawidłowej wstępnej diagnozy rangi problemu prawnego. Zwiększenie świadomości prawnej, które można nastąpić tylko na przykładach poprzez omawianie konkretnych dziedzin...
tej ustawy., Tak ukształtowany zakres kognicji sądu administracyjnego oznacza, że rozpatrujący sprawę Sąd, po wstępnej kontroli skuteczności wniesienia skargi (skarga...

II SA/Po 708/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

o prostej relacji 'wypłacający-pracownik(pracodawca)', która pozwalałaby łatwo wywieść powództwo ze sfery prawa pracy, ale ustawodawca przewiduje wyprzedzające i wstępne...
tam trybu rozpatrywania wniosków., Przechodząc do zagadnienia najistotniejszego z perspektywy niniejszej sprawy, a więc do kwestii ochrony prawnej przysługującej...

II SA/Po 711/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

, ale ustawodawca przewiduje wyprzedzające i wstępne rozstrzyganie dopiero o prawie (to jest o spełnieniu przesłanek) zawarcia umów określających warunki wypłaty świadczeń...
specustawy-2020 zdecydowano się sięgnąć do uregulowanego tam trybu rozpatrywania wniosków., Przechodząc do zagadnienia najistotniejszego z perspektywy niniejszej sprawy...

III SA/Gl 1740/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-11

Sprawa ze skargi Powiatowego Urzędu Pracy w S. na negatywną ocenę wniosku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki oddala skargę.

III SA/Wr 210/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

. 3 nowego rozporządzenia w przypadku gdy Komisja po przeprowadzeniu badania wstępnego stwierdza, że nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności środka będącego...
zagadnienie sądowej kontroli procedury przyznawania pomocy (dofinansowania) należy ocenić także uwzględniając ocenę krajowych regulacji prawnych i ich skutki w świetle zasad...

III SA/Wr 260/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

wstępnego stwierdza, że nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia z rynkiem wewnętrznym, w stopniu, w jakim mieści się on w zakresie art...
w Tymczasowych Ramach Pomocy stanowiących komunikat Komisji (UE). W konsekwencji zagadnienie sądowej kontroli procedury przyznawania pomocy (dofinansowania) należy ocenić...

III SA/Wr 209/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-22

w przypadku gdy Komisja po przeprowadzeniu badania wstępnego stwierdza, że nie ma żadnych wątpliwości co do zgodności środka będącego przedmiotem zgłoszenia z rynkiem...
dopuszczalności dla tego rodzaju pomocy zostały określone w Tymczasowych Ramach Pomocy stanowiących komunikat Komisji (UE). W konsekwencji zagadnienie sądowej kontroli procedury...