Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Bd 440/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

wstępnym a sprawą podatkową, powinien mieć charakter prawny, a nie faktyczny. Ponadto, jak zaznaczył, organ podatkowy nie może tego zagadnienia rozstrzygnąć samodzielnie...
mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym., Wskazując na wyrok NSA z 13 września 2013r., sygn. akt II FSK 2644/2011, skarżąca podniosła, że Trybunał Konstytucyjny...

I SA/Bd 441/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

na stanowisku, iż nie można zasadnie twierdzić, że kwestie, które ma wyjaśnić Trybunał w związku z wydanym wyrokiem, stanowią zagadnienie wstępne istniejące we wnętrzu sprawy...
sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy; (4) istnieje zależność...

I SA/Łd 477/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-18

do rozstrzygnięcia w zawieszonym postępowaniu. Chodzi tutaj o tzw. zagadnienie wstępne, tj. sytuację, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
. Zagadnienie wstępne to swego rodzaju przeszkoda do rozpatrzenia sprawy i ostatecznego jej zakończenia, a jego rozstrzygnięcie jest niezbędne do sformułowania wypowiedzi...

I SA/Sz 598/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-30

jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do wniosku o wznowienie postępowania, wskazał, że nie zgadza się ze stanowiskiem strony. Następnie wyjaśnił, że zgodnie z art. 201 § 1 pkt 2 O.p....
wstępnym w stosunku do wniosku o wznowienie postępowania. W związku z powyższym strona podtrzymała zarzuty dotyczące bezpodstawności odmowy przywrócenia terminu...

I SA/Lu 291/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-09

podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zgodnie z art...
istotnych wątpliwości co do skutków wyroku determinuje zakończenie wznowionego postępowania, bowiem wątpliwości dotyczą zagadnienia dopuszczalności wznowienia postępowania...

III SA/Wa 1798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-11

postępowania kontrolnego na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w tym przepisie było właśnie postępowanie o stwierdzenie...

I SA/Op 422/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-23

wykonanie określonych czynności (takich jak wysłanie zaproszenia do negocjacji, przyjęcie oferty, dokonanie wstępnej oceny oferty) osobie trzeciej - przedstawicielowi Inżyniera...
do tego zagadnienia zawarto rekomendację dotyczącą uzgodnienia sposobu usunięcia nieprawidłowości z NFOŚiGW i poinformowania organu kontroli skarbowej o ustaleniach dokonanych...

I SA/Op 1/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

negatywne przesłanki prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności. Jest to wstępna faza postępowania nadzwyczajnego dotycząca kwestii formalnych...
o stwierdzenie nieważności. Wskazany przepis normuje wstępną fazę takiego postępowania dotyczącą kwestii formalnych, poprzedzającą postępowanie, w ramach którego analizowane...

I SA/Op 2/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-18

przesłanki prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności. Jest to wstępna faza postępowania nadzwyczajnego dotycząca kwestii formalnych, poprzedzająca...
nadzoru wydaje decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności. Wskazany przepis normuje wstępną fazę takiego postępowania dotyczącą kwestii...

I FSK 1400/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-28

dostrzeżonych braków. W wyniku wstępnego badania złożonej przez M. D. (dalej: skarżący) skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25...
postępowania' nie mogą być utożsamiane - odrębność tych zagadnień z punktu widzenia postępowania sądowoadministracyjnego wynika choćby ze sformułowania art. 3 § 2 pkt 8 i 9...
1   Następne >   3