Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II SA/Lu 638/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-25

tych kosztów, Szpital określił wstępną szacowaną ilość godzin przeznaczonych na wykonanie ww. czynności (liczba ta mogła ulec zmniejszeniu), co spowodowałoby zmianę ostatecznej...
wstępnej wysokości kosztów określonej w informacji z dnia 15 grudnia 2021 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Skarga nie jest uzasadniona...

II OSK 1539/13 - Wyrok NSA z 2013-09-17

uzasadnienie, w swojej wstępnej części nadmiernie koncentruje się na kwestiach, które nie były przedmiotem sporu w sprawie, takich jak legitymacja bierna organu, czy wyczerpane...
o prawach pacjenta., Dalej Sąd I instancji szeroko zaprezentował brzmienie poszczególnych przepisów regulujących zagadnienie udostępniania dokumentacji medycznej, konstatując...