Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SAB/Wa 267/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Skoro zatem...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Jak wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 7 października 2010 r. (sygn. akt II OSK 1543/09...

I SA/Bd 363/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-06

zagadnienia wstępnego w rozumieniu powołanych przepisów (zob. P. Daniel, Prawa i obowiązki organu administracji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Wrocław 2014, s. 166-167...