Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Wr 210/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) - dalej jako: p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność (zagadnienie wstępne) innego toczącego...
się postępowania (administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Zagadnienie wstępne...

I SA/Wr 211/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) - dalej jako: p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność (zagadnienie wstępne...
). Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, w której uprzednie jego rozstrzygniecie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego...

I SA/Gd 1103/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

w powyższym zakresie wymaga również uprzedniej odpowiedzi na pozostałe pytania zawarte we wniosku z dnia 8 marca 2022 r. Pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami, których dotyczą...
elementów wymienionych w pkt l-IV opisu zdarzenia przyszłego będzie w ogóle podlegało opodatkowaniu VAT (do tego zagadnienia odnosi się pytanie nr 1 zawarte we wniosku...

I SA/Sz 716/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-05

niezależnie od wniosku złożonego przez stronę., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) zachodzi wówczas, gdy uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego...

I SA/Gl 1506/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-02-23

prace rozwojowe powinno stanowić opis stanu faktycznego/ zdarzeń przyszłych, stanowić zagadnienie wstępne (podstawę) dla ustalenia, czy prowadzona działalność gospodarcza...
naukowych/ prac rozwojowych stanowi zagadnienie wstępne (podstawę) dla oceny, czy może ona skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania. Warunkiem koniecznym...

I SA/Wr 696/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-04-25

przyszłego oraz stanowi zagadnienie wstępne (podstawę) dla ustalenia, czy prowadzona przez Stronę działalność gospodarcza jest działalnością badawczo-rozwojową. Idąc dalej...
w rozumieniu pr.szk. jest nieuprawnione. Natomiast kwestia prowadzenia przez Stronę badań naukowych/prac rozwojowych stanowi zagadnienie wstępne (podstawę) dla oceny...

I SA/Sz 349/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-21

prawnopodatkowych., W spornej sprawie, organ I instancji uznał, że aby udzielić żądanej odpowiedzi musiałby rozstrzygnął zagadnienie wstępne - tj. zbadać (potwierdzić...
interpretacyjny uznał, że aby udzielić żądanej odpowiedzi należałoby rozstrzygnąć zagadnienie wstępne - tj. zbadać (potwierdzić), czy Skarżąca prawidłowo ustaliła wartość...

I SA/Po 576/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-18

wstępnym jest określenie właściwej stawki podatkowej i uznanie świadczeń za kompleksowe. W trybie wydania interpretacji w tym zakresie, zagadnienie czy fakt przekazania...
1 i art. 14b § 1a o.p., Odnosząc się natomiast do kwestii objętych pytaniem nr 3 organ II instancji stwierdził, że w przypadku tego pytania zagadnieniem wstępnym...

I SA/Rz 664/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-21

wymienionych przez Skarżącą przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ale istota wniosku sprowadza się do uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
jest do dokonania zwrotu uprzednio wpłaconych kwot., W ocenie organu, dopiero rozstrzygnięcie opisanej kwestii wstępnej, pozwoli na dokonanie oceny zagadnienia podatkowego...

I SA/Wr 710/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-01-18

podał, że ponieważ to, czy Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe, powinno stanowić opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz stanowi zagadnienie wstępne (podstawę...
prowadzenia przez Wnioskodawcę badań naukowych/prac rozwojowych stanowi zagadnienie wstępne (podstawę) dla oceny, czy Skarżący może skorzystać z preferencyjnej stawki...
1   Następne >   +2   +5   +10   77