Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Wr 210/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) - dalej jako: p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność (zagadnienie wstępne) innego toczącego...
się postępowania (administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Zagadnienie wstępne...

I SA/Wr 211/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 329) - dalej jako: p.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na prejudycjalność (zagadnienie wstępne...
). Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, w której uprzednie jego rozstrzygniecie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego...

I SA/Sz 716/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-05

niezależnie od wniosku złożonego przez stronę., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) zachodzi wówczas, gdy uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia...
rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego...

I SA/Sz 349/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-21

prawnopodatkowych., W spornej sprawie, organ I instancji uznał, że aby udzielić żądanej odpowiedzi musiałby rozstrzygnął zagadnienie wstępne - tj. zbadać (potwierdzić...
interpretacyjny uznał, że aby udzielić żądanej odpowiedzi należałoby rozstrzygnąć zagadnienie wstępne - tj. zbadać (potwierdzić), czy Skarżąca prawidłowo ustaliła wartość...

I SA/Rz 664/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-21

wymienionych przez Skarżącą przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ale istota wniosku sprowadza się do uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
jest do dokonania zwrotu uprzednio wpłaconych kwot., W ocenie organu, dopiero rozstrzygnięcie opisanej kwestii wstępnej, pozwoli na dokonanie oceny zagadnienia podatkowego...

III SA/Wa 520/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT?' Powyższe stanowiło zagadnienie wstępne (podstawę) dla omówienia dalszych wątpliwości interpretacyjnych Strony...
też ich szczegółową charakterystykę., Sama okoliczność, że postawione we wniosku pytanie czy działalność stanowi działalność badawczo rozwojową stanowi zagadnienie wstępne, nie uzasadnia...

III SA/Wa 521/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

pkt 38-40 ustawy o PIT?' Powyższe stanowiło zagadnienie wstępne (podstawę) dla omówienia dalszych wątpliwości interpretacyjnych wnioskodawcy. Mając na uwadze powyższe...
, że postawione we wniosku pytanie czy działalność stanowi działalność badawczo rozwojową stanowi zagadnienie wstępne (rzutujące na treść odpowiedzi na kolejne postawione...

III SA/Wa 2564/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

., Przepis ten określa przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania sądowego, uwzględniając względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć bowiem wpływ na wynik...
?'., W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie wskazanego zagadnienia prawnego będzie miało znaczenie dla oceny zasadności wniesionej skargi w niniejszej sprawie, a dotyczącej prawa...

I SA/Op 350/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-11

. sygn. akt I OZ 382/08)., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) zachodzi wówczas, gdy uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie...
tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne należy więc rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie jest istotne...

V SA/Wa 1485/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-17

postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania (por...
1   Następne >   +2   +5   +10   44