Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

III SA/Wa 2413/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

skarbowego., Dyrektor Izby Skarbowej podzielił stanowisko organu pierwszej instancji. Wskazał, że zagadnienie wstępne (prejudycjalne) dotyczy z reguły sytuacji...
administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. Innymi słowy, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie...

I SA/Łd 237/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-28

zakończenia postępowania toczącego się przed sądem. Zatem, w ocenie organu, rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wysokości podatku akcyzowego jest zagadnieniem wstępnym...
w sprawie podatku akcyzowego., W opinii organu zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest prowadzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. postępowanie...

I SA/Gd 657/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje bezpośrednia zależność między...
rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem...

III SA/Wa 3340/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

organ lub sąd. Z samej istoty zagadnienia wstępnego wynika też, że musi ono mieć charakter prawny, a nie faktyczny. Tak zdefiniowane zagadnienie wstępne wiąże...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne (wyrok NSA z 1 czerwca 1998r., II SA 534/98, niepubl.). Inaczej mówiąc, zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy merytoryczne...

III SA/Gl 343/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-11

decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest ustalenie...
, a nie warunkiem wydania decyzji o określonej treści. Podkreślił, że zagadnienie wstępne nie dotyczy kwestii ustalenia stanu faktycznego sprawy, gdyż to należy do organu...

III SA/Wa 2938/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-21

obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2009 r. Zwracając uwagę, że postępowanie karne nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla postępowania...
W. w W. dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. nie można uznać za zagadnienie wstępne określone w art. 201 § 1 pkt 2 O.p....

I SA/Rz 797/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

postępowania. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne...
określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...

I SA/Rz 799/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

(postanowienie NSA z dnia 21 listopada 1996 r. sygn. akt I SA/Kr 519/96, LEX nr 28934). Inaczej nieco określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja...
sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, którego ocena, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot...

III SA/Wa 2985/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

sprawie karnej stanowi niewątpliwie zagadnienie wstępne, które wyłoniło się w toku postępowania, a którego rozstrzygnięcie należy do organów ścigania i sądów karnych...
zagadnienia wstępnego. Dyrektor IS wyjaśnił, że z zagadnieniem wstępnym, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej zależy od uprzedniego...

I SA/Sz 1143/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

- administracyjne tj. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Ponadto Podatnicy wskazali, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100