Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Wa 196/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

postępowania podatkowego określona w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Jako zagadnienie wstępne określone w ww. przepisie, zdaniem organu pierwszej instancji, nie można uznać odrębnego...
, które powoduje konieczność zawieszenia postępowania podatkowego., Uzasadniając zażalenie Skarżący opisał stan faktyczny oraz wskazał, że jego zdaniem zagadnienie wstępne polega...

I SA/Gl 948/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-05

kapitale i skutków prawnych oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Spółki własności nieruchomości, stanowi zagadnienie wstępne i ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy...
z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia, gdy łącznie spełnią się cztery przesłanki:, 1) wyłoni się ono w toku postępowania,, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu...

III SA/Wa 1411/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

rozstrzygnięcie w sprawie skargi za 2013 r. stanowi zagadnienie wstępne, które jest bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem w sprawie decyzji za 2014 r. Zarówno...
do uznania, że prawomocne rozstrzygnięcie skargi przez sąd administracyjny w innej odrębnej sprawie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu. Zatem ustalenia...

VIII SA/Wa 996/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

kasacyjne dotyczące decyzji wydanej w zakresie podatku od towarów i usług, nie jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie...
w sprawie podtrzymując wniosek, że w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne powodujące konieczność zawieszenia w niniejszej sprawie postępowania podatkowego. Przyszłe...

I SA/Gl 701/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-17

zawieszenia, gdyż nie jest to zagadnienie wstępne warunkujące wydanie decyzji. Jak argumentował organ, zagadnienie wstępne musi pozostawać w takim związku z postępowaniem...
zagadnienie wstępne i na tej podstawie odmowa zawieszenia postępowania;, 2. art. 187 § 1 O.p. poprzez nie rozpatrzenie materiału dowodowego w sposób kompletny i wyczerpujący...

II FSK 1532/20 - Wyrok NSA z 2023-01-24

było zagadnieniem wstępnym nieustalonym przez organy podatkowe ostateczną decyzją podatkową w chwili wydania decyzji, a ponadto w tej sprawie orzeka również Sąd Rejonowy...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Na zagadnienie wstępne składają się więc następujące elementy konstrukcyjne: 1...

III SA/Wa 954/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

wyczerpującego przełożenia teoretycznych rozważań w zakresie zawieszenia postępowania podatkowego z uwagi na zagadnienie wstępne, na stan faktyczny niniejszej sprawy, w tym brak...
podatku od towarów i usług za 2009 r. i jego wynik nie jest 'zagadnieniem wstępnym' dla toczącego się, w związku z wniesieniem przez Stronę odwołania z dnia [...] lipca 2018 r...

I SA/Gl 1043/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

dalsze prowadzenie egzekucji z nieruchomości, w tym przeprowadzenie zgodnej z prawem licytacji nieruchomości i przybicia - stanowi zagadnienie wstępne (kwestię...
egzekucji z nieruchomości w zakresie przyznania jej własności licytantowi. Zdaniem organu, aby jakieś zagadnienie prawne mogło zostać zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne...

I SA/Gl 1044/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

i przybicia - stanowi zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną), której wystąpienie powinno skutkować zawieszeniem postępowania. Zdaniem Skarżącej, bez rozstrzygnięcia...
mogło zostać zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., to od jego rozstrzygnięcia musi zależeć sama możliwość rozpatrzenia sprawy...

II FSK 2244/18 - Wyrok NSA z 2020-12-16

Ordynacji podatkowej, stanie się ostateczna, w świetle art. 201 § 1a Ordynacji podatkowej. Zdaniem Naczelnika, przez zagadnienie wstępne należy rozumieć pewną kwestię...
oraz odpowiedzialnością członków zarządu za zaległości podatkowe Spółki i stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Istnieje prawdopodobieństwo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100