Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 2247/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-28

2004 r. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2004 r. jest zagadnieniem wstępnym (prejudycjalnym) w rozumieniu ww...
., jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. dla postępowania wszczętego na wniosek z dnia [...] kwietnia 2004 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy. Organ wykazał...

IV SA/Wa 2163/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

uprawomocnienie się wyroku'., Organ wyjaśnił dalej, że w związku z powyższym, stanowiące w niniejszym postępowaniu administracyjnym zagadnienie wstępne, w przedmiocie złożenia...
zagadnienie wstępne, nie ma możliwości zajęcia stanowiska w zakresie uzgodnienia ww. projektu decyzji, zwłaszcza w zakresie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r...

VII SA/Wa 2047/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-18

nr [...], obręb [...], gmina [...]., W uzasadnieniu GDDKiA wskazał, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest konieczność ustalenia występowania w/w zjazdu...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...

VII SAB/Wa 217/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

z [...] marca 2021 r., znak [...],. W uzasadnieniu GDDKiA wskazał, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie jest konieczność ustalenia występowania w/w zjazdu i tym samym...
na niezasadność zawieszenia omawianego postępowania, gdyż w jego ocenie brak jest zagadnienia wstępnego w niniejszej sprawie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

VI SA/Wa 2085/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-04

pasa drogowego. Przez zagadnienie wstępne rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej...
gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., W ocenie Sądu ostateczne rozstrzygnięcie...

VI SA/Wa 1755/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

Powiatu i nie ma urządzonej księgi wieczystej., Odnosząc się zaś do zarzutu naruszenia art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ wyjaśnił, jak rozumie się pojęcie 'zagadnienie wstępne...
wstępnego przez inny organ lub sąd', a według strony taka sytuacja zaistniała w jej przypadku., W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 u.d.p. i art. 104...

II GW 41/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

wstępnego przez sąd powszechny. Po ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania okazało się, że dawna droga krajowa nr [....] (w tym działka nr ewid. [....]), po oddaniu...
nr [....], jednakże z uwagi na spór dotyczący właściwego przebiegu granicy nieruchomości, przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia...

II GW 17/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

zakończonej ww. decyzją. Postanowieniem z dnia 24 grudnia 2010 r. postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego - zakończenia...

VI SA/Wa 359/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

przyczynowym z obecnie rozpoznawaną sprawą. Organ analizując niniejszą sprawę wskazał na rozumienie pojęcia 'zagadnienie wstępne', o którym mówi art. 97 § 1 pkt 4) K.p.a....

VI SA/Wa 3917/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-22

postępowanie rozgraniczeniowe. Dlatego też, zdaniem organu, okoliczność ta nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. i nie zaszły w związku...
1   Następne >   2