Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Bd 533/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-09-21

przez Dowódcę Jednostki [...] jako zagadnienie wstępne, które powinno być rozstrzygnięte przed wydaniem decyzji (rozkazu) w kwestii dodatku, a pominięcie tegoż zagadnienia...
zagadnienia wstępnego, jakim jest sprawa uzyskania i posiadania klasy klasyfikacyjnej. Skarżący uzyskał klasę mistrzowską na podstawie rozkazu Dowódcy [...] Korpusu Obrony...

II SAB/Wa 43/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-29

niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Dowódcy Sił Powietrznych w przedmiocie rozpatrzenia rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego postanawia -odrzucić skargę...
zagadnienia wstępnego., Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę...

II SA/Bd 189/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-06-03

lub mają charakter norm wyłącznie kompetencyjnych., Nadto, zdaniem Sądu, stosownie do art. 7 i 77 § 1 kpa, należało przed wydaniem decyzji rozważyć zagadnienie wstępne, jakim...
było posiadanie specjalności [...]., Rozstrzygnięcie o nadaniu skarżącemu II klasy specjalisty [...] stanowiło zagadnienie wstępne, od którego zależało przyznanie...

II SA/Wa 1127/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

przez inny organ lub sąd. Z przepisu tego wynika, że zagadnieniem wstępnym można określić zagadnienie, które musi być najpierw rozstrzygnięte, aby można było zbadać zaistnienie...
, w chwili rozstrzygania sprawy, określonych przesłanek wynikających z konkretnych przepisów prawa, co oznacza, że zagadnienie wstępne warunkuje rozpoznanie określonej...

I OSK 503/05 - Wyrok NSA z 2005-12-16

- stosownie do art. 7 i 77 par. 1 Kpa przed wydaniem decyzji należało rozważyć zagadnienie wstępne, jakim jest dla rozstrzygnięcia w sprawie dodatku kwalifikacyjnego...
wstępnego w zakresie wzruszenia decyzji z 1995 r. o uzyskaniu, czy też z 1999 r. o potwierdzeniu posiadania przez Leszka K. II klasy kwalifikacyjnej w specjalności SW 87-3-01...

II SA/Sz 1450/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-05

, że występujące w postępowaniu zagadnienie wstępne - prawidłowości ustalenia grupy uposażenia, zostało ostatecznie i prawomocnie rozstrzygnięte przez właściwy sąd odmiennie...
od oceny kwestii będącej zagadnieniem wstępnym, przyjętej przy wydaniu decyzji, co jest szczególnym przypadkiem uzasadniającym uwzględnienie tej okoliczności przez Sąd...

II SA/Sz 1213/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-20

Sprawa ze skargi J. M. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia i wypłaty różnicy w uposażeniu uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w S. z dnia [...] nr [...].

II SA/Wa 1962/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-24

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zgodnie z art. 123 § 1 k.p.a. w toku...

IV SA/Po 1/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-20

). Skarżący stwierdził, iż zagadnienie prawidłowej podstawy prawnej zostało już - jako zagadnienie wstępne - rozstrzygnięte. W tej mierze przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu...

I OSK 411/11 - Wyrok NSA z 2011-09-08

podniesiono, że dokonanie przez organy administracji samodzielnego rozstrzygnięcia zagadnienie wstępnego w postaci wyjaśnienia treści wyroku z dnia 29 września 2005 r...
służb mundurowych, regulują wiele zagadnień związanych ze stosunkami służbowymi w sposób autonomiczny względem systemu prawa. Takie właśnie przepisy dotyczące skutków...
1   Następne >   2