Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 1625/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

do tego przesłanka rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd lub organ w sposób odmienny,, 2. art. 145 §1 pkt 8 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, podczas...
faktycznym nie zachodzi wymagana do tego przesłanka rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd,, 3. art. 145 §1 pkt 8 k.p.a., poprzez jego niewłaściwe...

II SA/Wa 1226/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

wstępnego przez inny organ lub sąd., § 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu...
lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,, 4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia...

I SA/Wa 1203/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-07

stanowi dla rozpatrzenia sprawy o nadanie stopnia naukowego doktora tzw. zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa. Z przepisu art. 297 K.p.k. wynika...
o to zagadnienie - było powołanie przez Radę Wydziału [...] U [...] (Dziekana Wydziału [...] U [...]) pod przewodnictwem dr hab. J.W. Komisji ds. spełnienia standardów przez rozprawę...

II SA/Wa 347/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-01

prawomocne orzeczenie zapadłe w toku postępowania przygotowawczego stanowiłoby dla rozpatrzenia sprawy o nadanie stopnia naukowego doktora tzw. zagadnienie wstępne...

II SA/Wa 1682/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

kwestii ewentualnego naruszenia zasad etyki naukowej nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 106 § 1 K.p.a. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli przepis...

II SA/Wa 1374/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

, na które nie zaproszono promotora i recenzentów, odbyły się jeszcze na wstępnym etapie, a więc przed podjęciem oceny przewodu doktorskiego i przed złożeniem sprawozdania...
z dnia 15 września 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 275/17)., Mając na względzie powyższe zastrzeżenie wstępne, zauważyć należy, iż nie ulega wątpliwości, że składając inicjujący...

I SA/Wa 334/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

i Tytułów na etapie wstępnym postępowania oceniły, że złożona rozprawa habilitacyjna i dotychczasowy dorobek habilitanta nie odpowiadają warunkom określonym w art. 16 i 17...
wobec zagadnień wartościowania [...]. Współczesne [...] pozwala eksplorować zagadnienie wartościowania w [...] dużo głębiej (...)'. Mając to na uwadze Centralna Komisja...

II SA/Wa 1192/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-06

habilitacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;, 4) odbył staże naukowe i prowadził prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych., Dorobek skarżącego był poddany wstępnej...
w komplecie przez Kandydata złożone) ale i ocena merytoryczna dorobku, w założeniu wstępna. W dokonanej ocenie Rady, potwierdzonej w postępowaniu instancyjnym...

II SA/Wa 205/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

, jakoby wymagany staż zatrudnienia osoby zaliczonej we wniosku do minimum kadrowego miał być osiągnięty dopiero za pięć miesięcy (prawdopodobnie kopia ze wstępnych stanowisk...
wstępne ustawy prowadzającej - w sprawie generalnie znajdą zastosowanie reguły wynikające z ustawy o tytule naukowym. W myśl więc jej art. 29 ust. 1 stosuje się w danym...

II SA/Wa 88/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-26

naukowe i prowadził prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych., Dorobek skarżącego był poddany wstępnej ocenie na tym etapie postępowania przez Radę...
merytoryczna dorobku, w założeniu wstępna. W dokonanej ocenie Rady, potwierdzonej w postępowaniu instancyjnym przez Centralną Komisję, która powołała w tym celu recenzenta...
1   Następne >   2