Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II OSK 1382/17 - Wyrok NSA z 2017-09-12

stanowi zagadnienie wstępne, które wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia. Następnie pismem z dnia 30 listopada 2016r. organ wezwał skarżącą do nadesłania sądowego postanowienia...
o to w oznaczonym terminie w odrębnym piśmie lub postanowieniu o zawieszeniu postępowania, ani nie załatwił sprawy rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie,, - art...

II SAB/Sz 177/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-10

charakter uprzedni w stosunku do rozpoznania sprawy i wydania decyzji,, 4. istnieje zależność między zagadnieniem wstępnym, a wydaniem decyzji., Z uwagi na powyższe...
, zagadnienie wstępne jest rozstrzygnięte. Chodzi zatem o przypadek, gdy inny organ lub sąd, do którego właściwości zagadnienie wstępne należy, jeszcze w ogóle...

I SAB/Gl 1/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

z powództwem do sądu w celu rozstrzygnięcia kwestii istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy...
rozstrzygnięcia kwestii istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie...

I SAB/Gl 2/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

z powództwem do sądu w celu rozstrzygnięcia kwestii istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy...
lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Jest to więc przesłanka obligatoryjnego zawieszenia...

I SAB/Gl 4/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Jest to więc przesłanka...
lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Jest to więc przesłanka obligatoryjnego zawieszenia...

I SAB/Gl 5/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Jest to więc przesłanka do obligatoryjnego...
rozstrzygnięcia kwestii istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji...

II SA/Łd 1115/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-18

tzw. zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik...
zagadnienia wstępnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy rozumieć przeszkodę powstającą lub ujawniającą się w toku postępowania sądowego, której usunięcie...

I SAB/Gl 3/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-17

prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Jest to więc przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia...
kwestii istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji...

II SAB/Kr 417/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-03

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2005, str. 302 i nst)., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć przeszkodę...

II SA/Bk 177/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-09

K.p.a., z uzasadnieniem, iż rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody P. z dnia [...] października 2007r. jest zagadnieniem wstępnym w sprawie...
, że 'uruchomienie postępowania w trybie nieważności do ostatecznej decyzji unieważniającej wywłaszczenie nie jest zagadnieniem wstępnym. Wynik prowadzonego postępowania...
1   Następne >   +2   +5   8