Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I SA/Ol 264/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-06-06

, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2005, str. 302 i nast.)., Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji...
czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii. Przez zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną) należy więc rozumieć...

II OSK 2211/10 - Wyrok NSA z 2011-01-11

co nie jest zagadnieniem wstępnym. Jednak Sąd I instancji w istocie jedynie stwierdził, że jeżeli zachodzą zdaniem organu I instancji inne przeszkody do merytorycznego...
na zaistnienie zagadnienia wstępnego, gdy strona skorzystała z możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia organu II instancji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, chociaż taka...

I SA/Gd 614/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-24

sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania., W orzecznictwie podnosi...
to należy rozumieć nie tylko jako związek formalno-instytucjonalny, tj. polegający na tym, że dane zagadnienie wstępne należy do kognicji innej instytucji...

I SA/Po 343/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-27

. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania., W orzecznictwie podnosi...
także wykładnię systemową i funkcjonalną. Pojęcie to należy rozumieć nie tylko jako związek formalno-instytucjonalny, tj. polegający na tym, że dane zagadnienie wstępne należy...

I SA/Po 315/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-14

formalno-instytucjonalny, tj. polegający na tym, że dane zagadnienie wstępne należy do kognicji innej instytucji i musi być przez nie rozpoznane...
jednak oceniać wszelkie przesłanki w kontekście konieczności rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi być także istotne...

I OZ 708/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej (por. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010...

III SA/Kr 757/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-21

lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej., Uznając zatem, że prawomocne orzeczenie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 334/19 stanowi zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie, Sąd...

II SAB/Gl 3/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-31

obiekt nie pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z przedmiotem prowadzonego postępowania, a zatem nie może stanowić zagadnienia wstępnego w tej sprawie...

II OSK 322/15 - Wyrok NSA z 2015-09-25

decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W niniejszej sprawie niewątpliwie Wójt Gminy Celestynów nie mógł prowadzić...
nie ma związku z kategorią zagadnienia wstępnego (por. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 100; J. Zimmermann: Ordynacja podatkowa. Komentarz...

II SAB/Po 85/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

do rozpoznania sprawy. Ponadto wskazano, że rozpatrzenie sprzeciwu na decyzję kasacyjną nie stanowi zagadnienia wstępnego w postępowaniu przez organem pierwszej instancji...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2018 r., IV SAB/Wa 231/17, w którym rozstrzygnięto podobne zagadnienie. Można dodać, że tenże wyrok został...
1   Następne >   +2   6