Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 515/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

o zbadanie zgodności tego przepisu z Konstytucją nie jest dostateczną podstawą do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
wstępnego nie zostało zdefiniowane przez ustawę. Zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą...

I SA/Wr 2522/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-20

zagadnienie wstępne (w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 OP) w stosunku do prowadzonego postępowania kontrolnego., Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor UKS odmówił zawieszenia...
nie wystąpiło zagadnienie wstępne a w konsekwencji bezpodstawną odmowę zawieszenia prowadzonego postępowania podatkowego. Tymczasem, w ocenie skarżącego, w sprawie wystąpiło...

III SA/Wr 992/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-02

administracyjne jest w toku, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
zawieszenia postępowania), czyli odpowiedzi na pytanie, czy w sprawie wystąpiło 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r...

I SA/Wr 785/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-08

. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) - dalej: O.p. Dyrektor Izby Celnej wyjaśnił, że zagadnienie wstępne występuje w sytuacjach, gdy wydanie orzeczenia...
- że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Zatem, dla rozstrzygnięcia tej spornej kwestii istotne znaczenie ma treść i właściwe...

I SA/Wr 786/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-08

podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) - dalej: O.p. Dyrektor Izby Celnej wyjaśnił, że zagadnienie wstępne występuje w sytuacjach, gdy wydanie orzeczenia...
od skarżącej spółki - że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Zatem, dla rozstrzygnięcia tej spornej kwestii istotne znaczenie...

II SA/Wr 393/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-27

)., Zagadnienie wstępne można rozpatrywać bądź to podmiotowo (gdy niezbędne jest rozstrzygnięcie o osobie występującej w sprawie, jej prawach), bądź też przedmiotowo (gdy niezbędne...
prawnych i faktycznych oraz ocenę materiałów dowodowych poprzedzających wydanie decyzji. W uzasadnieniu Kolegium podkreśliło również, że zagadnienia wstępne...

I SA/Wr 904/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-14

procentowania od nadpłaty podatkowej w podatku od nieruchomości za lata 2010-2014. Zdaniem SKO w przedmiotowej sprawie występuje bowiem zagadnienie wstępne, o którym mowa...
w związku z art. 201 § 1 pkt 2 O.p. poprzez przyjęcie, że w sprawie zachodzą okoliczności stanowiące 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w ww. przepisie;, - art. 125 § 1...

I SA/Wr 414/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-13

przesłanka zawieszenia nie zachodzi. Wyjaśnił, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w przytoczonym przepisie, musi dotyczyć kwestii materialnoprawnych. Powołując...
się, że 'zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania...

II SA/Wr 2727/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-15

budowlanego. Zagadnieniem wstępnym dla w/w postępowania, zdaniem organu, jest rozstrzygnięcie przez nadzór budowlany sprawy samowolnie prowadzonych robót budowlanych...
związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W przedmiotowej sprawie brak jest takiego związku...

I SA/Wr 1137/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-22

przez inny organ lub sąd oraz czy zagadnienie to nie zostało już rozstrzygnięte. Organ podkreślał, że zagadnieniem wstępnym nie są ustalenia dotyczące stanu faktycznego...
. Istotnym jest natomiast wykazanie związku przyczynowego pomiędzy zagadnieniem wstępnym a ostatecznym rozstrzygnięciem, zaś w rozpoznawanej sprawie brak było tego typu związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100