Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Rz 797/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

postępowania. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne...
określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...

I SA/Rz 799/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-18

(postanowienie NSA z dnia 21 listopada 1996 r. sygn. akt I SA/Kr 519/96, LEX nr 28934). Inaczej nieco określić można zagadnienie wstępne, że jest to sytuacja...
sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, którego ocena, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania, należy ze względu na jego przedmiot...

I SA/Rz 680/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-14

r. organ uznał bowiem za zagadnienie wstępne, na gruncie rozpatrywanej sprawy, dotyczącej płatności za rok kolejny (2018)., Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji...
jego błędne zastosowanie, skutkujące utrzymaniem w mocy wadliwego postanowienia organu I instancji i uznanie, że zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie...

II SA/Rz 1177/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-04-12

. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 1 i § 3 K.p.a. poprzez brak wyjaśnienia podstawy zawieszenia, brak wykładni pojęcia 'zagadnienie wstępne' i brak wyjaśnienia...
, że zagadnienie wstępne wystąpiło oraz, że między prowadzeniem postępowania a okolicznością uznaną przez organ za takie zagadnienie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy...

I SA/Rz 921/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-02

Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn. akt: I FSK 536/09) organ zaznaczył, że zagadnienie wstępne (prejudycjalne) dotyczy z reguły sytuacji, gdy rozstrzygnięcie...
i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. Zagadnienie wstępne może dotyczyć wyłącznie kwestii prawnej, nie zaś przypadku, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji...

II SA/Rz 805/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-27

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu, a rozstrzygnięcie właściwego sądu administracyjnego...
wskazanego wyżej wyroku WSA w R. Wydanie przez NSA oczekiwanego wyroku stanowi w ocenie organu odwoławczego - podzielającego stanowisko organu I instancji - zagadnienie wstępne...

I SA/Rz 486/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-17

k.p.a. wymaga istnienia związku bezpośredniego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym rozumianym jako bezwzględnie uzależnienie rozpatrzenia sprawy...
doświadczenia życiowego i z pominięciem oczywistych dowodów poprzez uznanie, że prowadzone postępowanie karne, może być uznane zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97 § 1 pkt 4...

I SA/Rz 1043/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-12

z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr: [...] odmówił zawieszenia postępowania stwierdzając, że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2...
także dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy podatkowej, stanowiąc w stosunku do niej zagadnienie wstępne., Strona podniosła, że rozstrzygnięcie sądu pozwoli ustalić pracodawcę...

II SA/Rz 997/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-12-04

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inne organy lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie prawne...
będący przedmiotem postępowania, stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu legalizacyjnym dotyczącym tego budynku., Z akt sprawy organu I instancji wynika, że pod sygnaturą...

I SA/Rz 121/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-05-21

doprowadzenia przez skarżącego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowi zagadnienie wstępne dla sprawy o przyznanie...
może być traktowany jako zagadnienie wstępne, w myśl tego przepisu i zawieszenie postępowania w sprawie przyznania skarżącemu płatności za 2017 r.,, 3) art. 7, art. 77 oraz art. 80...
1   Następne >   +2   +5   +10   81