Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 841/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-04

., Skarżąca wyjaśniła, że zagadnienie wstępne wyłoniło się w toku postępowania, należy do innego organu lub sądu, wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia NSA, rozstrzygnięcie NSA...
, gdy na rozpatrzenie i wydanie decyzji podatkowej mogą mieć wpływ ustalenia faktyczne. Zagadnieniem wstępnym może być tylko taka kwestia prawna, która ujawniła się w toku...

I SA/Po 886/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

spółka podniosła, że rozpatrzenie wskazanego pytania prawnego przez Trybunał Konstytucyjny jest zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie, gdyż ewentualne uznanie...
rozstrzygnięcia organ I instancji stwierdził, że w sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., albowiem wskazane przez spółkę...

IV SA/Po 758/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-21

administracyjnej, będącej przedmiotem postępowania a zagadnieniem wstępnym musi istnieć związek przyczynowy tj. sytuacja, gdy bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
w sprawie nie powinno być utożsamiane z zagadnieniem wstępnym. Podobne stanowisko występuje w orzecznictwie. Otóż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia...

II SA/Po 1063/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-09

i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powołanego przepisu...
postępowanie. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu...

IV SA/Po 439/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-10

sprawy a zagadnieniem wstępnym. Formułując wymóg istnienia zależności, kodeks nie określa jej charakteru. Jednak należy przyjąć, że przepis wymaga związku bezpośredniego...
.. W zakresie więc negatywnego rozpatrzenia wniosku skarżącego w ocenie organów obydwu instancji nie występowało zagadnienie wstępne. W myśl art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

I SA/Po 88/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-31

. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 239 O. p. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu podniesiono, iż zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie zagadnienia prawne...
danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych sprawy, gdyż należy to wyłącznie do obowiązków organu prowadzącego...

III SA/Po 757/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-07

. postępowanie zostało zawieszone na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej z uwagi na uznanie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne. To zagadnienie wstępne miało...
przepisów ustawy o grach hazardowym. W tym stanie sprawy organ celny stwierdził, że w niniejszej sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, gdyż nie występują wątpliwości...

II SA/Po 69/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

, że w nauce prawa administracyjnego przez 'zagadnienie wstępne' rozumie się zagadnienie materialnoprawne o charakterze otwartym i samodzielnym, które wyłoniło się w toku...
), iż zagadnienie wstępne, zwane też kwestią wstępną lub prejudycjalną, dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione...

I SA/Po 203/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-21

nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z 09 sierpnia 2017 r...
zagadnień wstępnych oraz prowadzonych postępowań przed WSA w Poznaniu immanentnie związanych z przedmiotem niniejszego postępowania głównego;, 2) błąd w ustaleniach...

I SA/Po 144/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-14

w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. stanowiło zagadnienie wstępne w sprawie dotyczącej nadpłaty w powyższym podatku za ten sam okres. Okolicznością...
podatku od osób fizycznych stanowi zagadnienie wstępne dla rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010...
1   Następne >   +2   +5   +10   100