Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ke 49/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-05

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem...
poprzez przyjęcie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego uzależnione jest rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, a tym samym uznanie...

I SA/Ke 564/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-11-26

o rozstrzygnięcie czy uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 października 2012 r. jest ważna (skuteczna lub istniejąca), stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu...
decyzji. Zagadnieniem wstępnym, zwanym także kwestią wstępną lub prejudycjalną, może być tylko taka kwestia prawna, która albo ujawniła się w toku postępowania i dotyczy...

I SA/Ke 247/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-05-18

tzw. 'zagadnienie wstępne', którego rozstrzygnięcie w postępowaniu CIT ma bezpośredni związek z postępowaniem VAT, tj. od którego zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie...
i usług za lipiec 2011 r., wystąpiło zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, uzasadniające jego zawieszenie., Zgodnie z art. 201 § 1 pkt 2...

I SA/Ke 534/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-29

2012 r. jest ważna (skuteczna lub istniejąca), stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst...
podatkowym, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji. Zagadnieniem wstępnym, zwanym także kwestią wstępną...

II SA/Ke 381/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-20

wygaszenia wnioskowanej do zmiany decyzji nie zostało zakończone, a rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest zagadnieniem wstępnym do prowadzenia postępowania...
, stanowi 'wiążącą przesłankę' w sprawie wydania decyzji o zmianie tej decyzji i jako taka przesłanka jest - w realiach niniejszej sprawy - zagadnieniem wstępnym i nie ma podstaw...

II SA/Ke 794/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-12-22

zagadnienie wstępne. Do chwili rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia - wobec powstałego w tej mierze sporu kompetencyjnego - nie można bowiem wydać orzeczenia...
rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny zagadnienia wstępnego tj. rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego poprzez wskazanie, który z organów jest w powyższej sprawie...

II SA/Ke 347/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-27

administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ...
musi zatem ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa...

II SA/Ke 623/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-28

, wskazując cyt.: 'ponieważ postępowanie o ustalenie aktów notarialnych przenoszących własność działki oznaczonej nr 100/11 (drogi) położonej w msc. T. jest zagadnieniem wstępnym...
jako zagadnienie wstępne w postępowaniu wznowieniowym w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 98/15 i 99/14 - do rozstrzygnięcia...

II SA/Ke 614/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-12-28

.: 'ponieważ postępowanie o ustalenie aktów notarialnych przenoszących własność działki oznaczonej nr 100/11 (drogi) położonej w msc. T. jest zagadnieniem wstępnym w stosunku...
należy potraktować jako zagadnienie wstępne w postępowaniu wznowieniowym w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 98/14...

II SA/Ke 661/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-14

ŚWINB, powyższe stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania legalizacyjnego dotyczącego budynku mieszkalnego na działce nr ewid.[...] w miejscowości S...
w internetowej bazie orzecznictwa sądów administracyjnych) NSA wskazał, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne...
1   Następne >   +2   +5   +10   75