Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gl 948/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-05

kapitale i skutków prawnych oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Spółki własności nieruchomości, stanowi zagadnienie wstępne i ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy...
z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia, gdy łącznie spełnią się cztery przesłanki:, 1) wyłoni się ono w toku postępowania,, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu...

III SA/Gl 343/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-11

decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym jest ustalenie...
, a nie warunkiem wydania decyzji o określonej treści. Podkreślił, że zagadnienie wstępne nie dotyczy kwestii ustalenia stanu faktycznego sprawy, gdyż to należy do organu...

I SA/Gl 1459/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-10

przez WSA w Gliwicach skargi dotyczącej postępowania podatkowego za 2003 r. nie można było w świetle powyższego uznać jako stanowiącego zagadnienie wstępne w prowadzonym...
niezbędne jest aby zagadnienie wstępne było rozstrzygane w związku z konkretnie prowadzoną przez organ podatkowy sprawą, a nie ze sprawą dotyczącą innego postępowania...

I SA/Gl 194/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

organ przytoczył wyrok NSA Warszawie z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. akt. GSK 1060/04, w którym sąd orzekł, iż zagadnienie wstępne zachodzi w sytuacji, gdy w ramach...
zagadnienia wstępnego, opierając się na wyrokach Sądu administracyjnego i objaśnił, że pełnomocnik Strony za zagadnienie wstępne uważa prawomocne zakończenie...

I SA/Gl 745/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia...
wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w ww. przepisie należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym (tzn...

I SA/Gl 746/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-13

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia...
wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w ww. przepisie należy rozumieć pewną kwestię o charakterze otwartym (tzn...

I SA/Gl 701/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-11-17

zawieszenia, gdyż nie jest to zagadnienie wstępne warunkujące wydanie decyzji. Jak argumentował organ, zagadnienie wstępne musi pozostawać w takim związku z postępowaniem...
zagadnienie wstępne i na tej podstawie odmowa zawieszenia postępowania;, 2. art. 187 § 1 O.p. poprzez nie rozpatrzenie materiału dowodowego w sposób kompletny i wyczerpujący...

I SA/Gl 195/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-01

listopada 2004 r., sygn. akt. GSK 1060/04, w którym sąd orzekł, iż zagadnienie wstępne zachodzi w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu sprawy administracyjnej występuje...
w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]'., Wyjaśniono przy tym, że zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2...

III SA/Gl 2205/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-09

, wyjaśnił, że w świetle art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas...
z Konstytucją, nie jest dostateczną podstawą do stwierdzenia, że powstało zagadnienie wstępne., Organ wskazał, iż w dniu 11.03.2015r. TK wydal wyrok którym orzekł...

III SA/Gl 922/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-01

nie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy z uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10.10.2015r., sygn. I KZP, że zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE...
się kwestia prawna (zagadnienie wstępne), której rozstrzygnięcie nie leży w kompetencji organu rozpoznającego sprawę, lecz innego organu lub sądu prowadzącego już lub mającego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100