Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 11/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-11-09

do skierowania sprawy na posiedzenie, jeżeli uzna, że zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego/. Jeżeli stanowisko prezesa łączy, się z wykonywaniem...

U 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-16

'wstępnych' w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, to należałoby uznać, że par. 8 rozporządzenia byłby niezgodny z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym...
jej zwrotu bez potrzeby wydawania decyzji wstępnej. Z art. 104 Kpa wynika, iż decyzje rozstrzygające sprawę co do istoty w całości lub w części lub w inny sposób kończą...

W 9/94 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-07

Konstytucyjny, dokonując wykładni art. 13 ust. 1 ustawy o TK, zważył, co następuje:, 1. Biorąc pod uwagę treść petitum wniosku oraz wstępny fragment jego uzasadnienia...
interpretacyjne /zagadnienia interpretacyjne/ odnoszące się do wskazanej ustawy czy jej części. W związku z tym należy wspomnieć, że w par. 29 pkt 1 i 2 uchwały pełnego...

K 4/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

już we wstępnych rozważaniach jest to, iż zarówno gdy chodzi o przepisy odnoszące się do 'przekazania' majątku związkowego, jak też przepisy ustawy z dnia 25 października...
są niezgodne z art. 3 ust. 1 Konstytucji RP., Następnym zagadnieniem rozpatrywanym przez TK była kwestia zgodności art. 2 ust. 3 oraz art. 3 kwestionowanej ustawy z art. 1...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

pozwalają na przyjęcie następujących wstępnych wniosków:, a. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy tego, czy rozpatrywane łącznie przepisy art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 13 lipca...
. Może więc powstać wątpliwość, czy wnioskowi należy nadać dalszy bieg w postępowaniu przed TK. Zagadnienie to Trybunał rozważył z urzędu i podtrzymał swe pozytywne stanowisko...

K 24/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-04-27

. Pierwsza proceduralna kwestia wstępna występująca w niniejszej sprawie wiąże się ze wskazywaną przez Prokuratora Generalnego szczególną sytuacją procesową, polegającą...
podwójnego opodatkowania, ponieważ skarżony przepis nie odnosi się do tego zagadnienia, a wnioskodawca nie wskazał innych przepisów, które pozostawałyby w bezpośrednim związku...

K 26/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-28

prawną ochronę zdrowia dziecka poczętego do tego stopnia, że pozostałe środki prawne nie spełniają wymogów dostatecznej ochrony tej wartości konstytucyjnej. Wstępna...

W 7/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1997-05-14

wstępny prawidłowego wymiaru sprawiedliwości i rzetelności procesu sądowego, którego uczestnik ma zapewnioną możliwość świadomego w nim udziału. Stąd też jego rozwinięcie...