Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 7/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-01-23

cywilnego, samodzielnie ocenia zagadnienia wstępne na tych samych zasadach, jak sąd w postępowaniu cywilnym, jeżeli potrzeba rozpatrzenia takiego zagadnienia wyłania...
tego sądu /spory kompetencyjne, o których była już mowa, odwołanie i skargi w sprawach referendum gminnego/., III. Rozpoznanie przez sąd zagadnień wstępnych, czego w różnych...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

procesowe wyodrębnienie zagadnienia wstępnego /związku schorzenia ze służbą wojskową od rozstrzygania o prawie do świadczeń uwarunkowanych owym zagadnieniem wstępnym...
. W konsekwencji w jednorodnym przedmiocie mamy do czynienia z odrębnymi strukturami orzeczniczymi. Przesłanki wstępne kontroluje NSA, natomiast rozstrzygnięcia o świadczeniach...

III RN 115/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

celem wpisania do rejestru takiej zmiany jednego z elementów treści statutu, nie byłby rozstrzygnięciem przez sąd zagadnienia wstępnego, warunkującego rozpatrzenie sprawy...

III ZP 14/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-01-27

zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, ponieważ zagadnienie zasadności roszczenia o zwrot tej nieruchomości jest zagadnieniem wstępnym dla nabycia przez państwową jednostką...
nieruchomości wszczętego po dniu 5 grudnia 1990 r. nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa dla postępowania uwłaszczeniowego prowadzonego...

III RN 16/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-04-24

uwłaszczeniowe na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, przyjmując, że wynik postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest zagadnieniem wstępnym dla postępowania...
w sprawie zwrotu nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji, gdy wniosek o zwrot złożony został po dniu 5 grudnia 1990 r., stanowi 'zagadnienie wstępne' w rozumieniu art. 97 par. 1...

III ZP 49/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-03-31

zagadnienia wstępnego w rozumieniu wskazanego przepisu Kpa., Na rozprawie przed Sądem Najwyższym w dniu 31 marca 1998 r. pełnomocnicy spółki sprzeciwiali się poglądowi...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny sąd, a więc w omawianej sytuacji przez sąd rejestrowy. Jak to już wyżej starano się wykazać, o wystąpieniu drugiej spośród...

III RN 218/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-04

te mają znaczenie zagadnień wstępnych w ocenie interesu prawnego. Interes prawny jest bowiem interesem prawnie chronionym i występuje tylko wtedy, gdy faktyczny interes zasługuje...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wnoszący rewizję nadzwyczajną odnosi konieczność...

III RN 114/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

handlowym zmiany wysokości kapitału akcyjnego, postanowionej wcześniejszą uchwała zgromadzenia akcjonariuszy sporządzoną w formie aktu notarialnego, za zagadnienie wstępne...
celem wpisania do rejestru takiej zmiany jednego z elementów treści statutu, nie byłby rozstrzygnięciem przez sąd rejestrowy zagadnienia wstępnego, warunkującego...

III ARN 33/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-09-26

przedmiotowego zezwolenia staje się zagadnieniem wstępnym, uzasadniającym zawieszenie toczącego się postępowania zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Kierując się powyższymi...

III AZP 1/84 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1984-12-31

nie byłoby prawidłowe, postępowanie sądowe bowiem nie mogłoby dotyczyć zagadnienia wstępnego, merytorycznego, lecz jedynie odnosić się do legalności uchylającej decyzji...
Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem?, postanowił podjąć następującą uchwałę: I. Zagadnienie prawne objęte niniejszą uchwałą było przedmiotem wcześniejszego...
1   Następne >   +2   +5   8