Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 31/09 - Wyrok NSA z 2009-10-20

wywłaszczonych nieruchomości zagadnieniem wstępnym -przesądzającym rozstrzygnięcie w tym postępowaniu - jest ustalenie przez sąd cywilny istnienia, bądź nieistnienia...
zagadnienia prejudycjalnego stanowiącego zagadnienie wstępne - nie jest możliwe rozstrzyganie przez niego zagadnienia wstępnego w tej samej sprawie, w której postępowanie...

I OSK 156/09 - Wyrok NSA z 2009-11-12

z dnia [...] 1998 r., która była zagadnieniem prejudycjalnym - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed Prezydentem Miasta K. Sąd...
w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną., Sąd wskazał, że 'zagadnienie wstępne' to zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku...

II FSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-05-14

podatku od nieruchomości za 2012 r. oraz wyroku NSA w Warszawie z 7 marca 2018 r., I GSK 1233/16. Zgodnie z w/w wyrokiem NSA z zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 201 §...
swojego wyroku, że w sprawie mogło zaistnieć zagadnienie wstępne, w postaci postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony skarżącej w przedmiocie danych...

I GSK 102/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

postępowania., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2014 r. DIC w Warszawie utrzymał w mocy kwestionowane orzeczenie. Organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym - o jakim mowa...
sprawie. Zagadnienie wstępne cechują cztery koniunktywne elementy tj. zagadnienie to wyłania się w toku postępowania, jego rozstrzygniecie należy do innego organu lub sądu...

I OSK 1136/13 - Wyrok NSA z 2014-07-23

§ 1 pkt 4 k.p.a., bowiem nie jest to zagadnienie wstępne w postępowaniu o zwolnienie funkcjonariusza ze służby. Nie zostały również spełnione przesłanki fakultatywnego...
i potencjalny. Kwestia przeniesienia skarżącej nie ma charakteru prejudycjalnego. Zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., mogą być wyłącznie kwestie prawne...

I OSK 622/14 - Wyrok NSA z 2014-12-19

nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] z dnia [...] września 2000 r. Tymczasem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...

II FSK 2244/18 - Wyrok NSA z 2020-12-16

Ordynacji podatkowej, stanie się ostateczna, w świetle art. 201 § 1a Ordynacji podatkowej. Zdaniem Naczelnika, przez zagadnienie wstępne należy rozumieć pewną kwestię...
oraz odpowiedzialnością członków zarządu za zaległości podatkowe Spółki i stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Istnieje prawdopodobieństwo...

I GSK 49/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

wstępne dotyczy wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej w ogóle rozstrzygnięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy podatkowej. Zagadnienie wstępne istnieje zatem...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między...

I OSK 67/16 - Wyrok NSA z 2016-04-15

, że nie może kontynuować postępowania administracyjnego, gdyż nie jest w stanie ustalić kręgu spadkobierców po współwłaścicielu mienia W. S. Zagadnieniem wstępnym w sprawie...
jest niemożliwe. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie...

II GSK 1428/15 - Wyrok NSA z 2016-09-23

gry. W uzasadnieniu organ powołał się m.in. na wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn. akt I FSK 536/09, w którym stwierdzono, że zagadnienie wstępne wiąże...
15 stycznia 2014 r. nie mogą być uznane za zagadnienie wstępne w niniejszej sprawie, ponieważ nie występuje tutaj przeszkoda uniemożliwiająca rozstrzygnięcie sprawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100