Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

V SA 1995/02 - Wyrok NSA z 2002-12-12

Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć wstępne 'zagadnienie prawne', tymczasem w sprawie nie tyle chodzi o wyjaśnienie rozbieżności prawnych, a spór...
zagadnienie wstępne oraz rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Jeśli chodzi o tę ostatnią...

IV SA 62/00 - Wyrok NSA z 2002-02-06

w zaskarżonej decyzji. Organ powołał się na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 1996 r. I SA/Kr 519/96 określające zagadnienie wstępne z art. 97 par. 1...
przyjęto w zaskarżonym postanowieniu, że zagadnienie wstępne jakim jest ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska zostało ustalone decyzją...

V SA 2083/00 - Wyrok NSA z 2001-02-07

. o zmianie imion i nazwisk - Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328 ze zm./; takie zezwolenie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd...
w korzystanie z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,, - art. 156 Krio poprzez utożsamianie zezwolenia sądu opiekuńczego z zagadnieniem wstępnym dla wydania...

III SA 32/00 - Wyrok NSA z 2001-03-07

jako zagadnienie wstępne w rozumieniu cyt. art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, brak jest bowiem bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy...
Pod pojęciem 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...

IV SA 2260/00 - Wyrok NSA z 2002-09-26

i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, może stanowić zagadnienie wstępne /w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ wymagające rozstrzygnięcia przed rozpatrzeniem sprawy...
o pozwoleniu na budowę jest zagadnieniem wstępnym w stosunku do sprawy zmiany tej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Tadeusza...

II SA 1559/01 - Wyrok NSA z 2002-02-21

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd,, 3/ zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zdaniem Wojewody w tej sprawie nie jest spełniona druga...
instancji. W uzasadnieniu podkreślił, że odmowa zawieszenia postępowania ze względu na brak związku przyczynowego jest nieprawidłowa. Zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie...

IV SA 1360/01 - Wyrok NSA z 2003-02-18

zawiesił postępowanie wskazując jako podstawę prawną art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa - tj. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Organ odwoławczy uznał brak podstaw...
- nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Zawarta umowa dzierżawy przez Jana W. jest wiążąca i organ winien ją respektować., Organ winien więc zbadać...

IV SA 2422/00 - Wyrok NSA z 2002-10-08

Rejonowy jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym i obliguje organ do jego zawieszenia., Skargę na powyższe postanowienie do Naczelnego Sądu...
postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego i zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W niniejszej sprawie zarówno...

III SA 3226/99 - Wyrok NSA z 2001-02-14

przesłanki do zawieszenia postępowań podatkowych na podstawie art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, gdyż zagadnienie wstępne, jakim było niewątpliwie w rozpatrywanej...
I instancji, gdyż po prostu zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte odmiennie od przyjętego w zaskarżonych decyzjach i decyzjach je poprzedzających /art. 240 par. 1...

III SA 24/97 - Wyrok NSA z 1998-04-01

Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy, będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione jest od wcześniejszego...
organ lub sąd. Zagadnienie wstępne występuje w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy, będącej przedmiotem postępowania administracyjnego uzależnione...
1   Następne >   +2   +5   +10   13