Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 2177/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-09-19

Wynik toczącego się przed sądem powszechnym postępowania cywilnego o rozwiązanie wieczystego użytkowania działki jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd; c/ zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Jeśli chodzi o drugą...

I SA/Wr 14/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-07-13

. nie wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego do Sądu Rejonowego w B., Prezes Głównego Urzędu Ceł postanowił sam rozstrzygnąć zagadnienie wstępne...
zagadnienia wstępnego nie jest możliwe, gdy zagadnienie to jest już przedmiotem rozpoznania w postępowaniu toczącym się przed właściwym dla jego rozstrzygnięcia organem lub sądem...

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

, na który powołuje się strona, stanowi, że gdy w postępowaniu podatkowym powstanie zagadnienie wstępne, a więc zagadnienie, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej...
Ordynacji wchodzi zatem w grę, gdy łącznie występują trzy przesłanki: postępowanie toczy się, występuje zagadnienie wstępne podlegające rozpoznaniu i rozstrzygnięciu...

SA/Wr 936/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-22

1. Spór sądowy o rozwiązanie umowy najmu i eksmisję z zajmowanego lokalu nie jest 'zagadnieniem wstępnym' /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/, od którego zależy zameldowanie...
meldunkowym tworzy 'zagadnienie wstępne', wymagające przed wydaniem decyzji rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd, jak to przewiduje art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...

II SA/Wr 1458/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-03

I instancji dokonał błędnej wykładni art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, ponieważ nie wskazał, jakiej kwestii dotyczy zagadnienie wstępne, czy i na jakiej podstawie drugi organ właściwy...
jest do rozpoznania zagadnienia wstępnego i nie wykazał, że wydanie decyzji w mniejszym postępowaniu bez rozstrzygnięcia tegoż zagadnienia wstępnego nie byłoby możliwe...

SA/Wr 1160/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-22

, to wyrok w sprawie rozwodowej stanowi zagadnienie wstępne w sprawie meldunkowej, gdyż może doprowadzić do istotnej zmiany stanu prawnego i umożliwić odstąpienie od oceny...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. , Zażalenie Witolda G. nie zostało uwzględnione przez Wojewodę (...), który postanowieniem z dnia 5 maja 1993...

II SA/Wr 1945/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-12

, - zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Przez zagadnienie wstępne rozumie się sytuację, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub sąd'. Nie można jednak dokonać tej czynności...

I SA/Wr 1310/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-02

do wystąpienia do Sądu w trybie art. 100 par. 1 Kpa o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Ponadto Izba Skarbowa mylnie interpretuje art. 56 par. 1 ustawy o postępowaniu...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego został podniesiony dopiero w skardze., Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu stanu faktycznego i prawnego sprawy zważył, co następuje...

SA/Wr 302/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-07

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego uzależnia się nie tylko wydanie decyzji, ale także samo rozpatrzenie sprawy, a wiec dokonywanie ustaleń prawnych i faktycznych...
wstępnego przez inny organ lub sąd'. Szerokie ujęcie tej przesłanki zawieszenia jest dodatkowym argumentem przemawiającym za przedstawionym stanowiskiem, albowiem...

I SA/Wr 2816/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-04-24

organu II instancji określającej spółce wysokość podatku dochodowego za 1997 r. nie jest zagadnieniem wstępnym o którym mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej...
jeśli jego rozstrzygnięcie jest uzależnione od uprzedniego wyjaśnienia zagadnienia wstępnego przez Sąd lub inny organ. Skoro jak zarzuca strona skarżąca określenie wysokości zobowiązania...
1   Następne >   +2   4