Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2751/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-01-08

Skarbowej wniósł Leszek S. podnosząc w uzasadnieniu, iż zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 166 Kpa może być rozstrzygnięte tylko przez sąd powszechny, natomiast...
w podatku VAT Spółki 'S.' zagadnieniem wstępnym jest ustalenie, czy sprzedaż udokumentowana fakturami z 31 sierpnia 1994 r. rzeczywiście miała miejsce. Izba Skarbowa...

SA/Sz 990/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-16

Kolegium, gdy w toczącym się postępowanie o rozwód rozstrzygnięta będzie kwestia prawa do przebywania w lokalu, to w myśl art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa jest to zagadnienie wstępne...
w sprawie o wymeldowanie, w związku z tym organ administracyjny jest zobowiązany zawiesić postępowanie., Pod pojęciem zagadnienia wstępnego rozumie się sytuacje...

SA/Sz 1024/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-15

powszechny., W takiej sytuacji, skoro rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd, organ administracji powinien...
wstępnego przez sąd., Ta teza NSA może jednak budzić pewne wątpliwości, warianty procesowe mogą bowiem być różne. Akurat w sprawie będącej przedmiotem głosowanego wyroku...

SA/Sz 1755/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-03-22

osobowego Ford Fiesta (...), współwłaściciele Stanisław K. (...) i Halina Maria J., (...) wnioskodawca Halina Maria J. - do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
postępowania spadkowego, a więc przedmiotowe postępowanie o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego należy zawiesić do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

SA/Sz 1476/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-05-20

powyższy przepis organy podatkowe wyrażają pogląd, że skoro podatnik w zeznaniu wstępnym nie wykazał nadpłaty a ustalono jej istnienie w toku kontroli i od daty wyniku...
oprocentowaniu., Dokonując obliczenia podatku dochodowego w określonej kwocie i nie wykazując nadpłaty w zeznaniu wstępnym, podatnik uniemożliwił zwrot nadpłaty w ustawowym terminie...

SA/Sz 2480/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-09

przez ten zbiór uznawanych za czynności usługowe, ale także do norm zawartych w 'Objaśnieniach wstępnych do Klasyfikacji Wyrobów i Usług'., Z 'Objaśnień' tych wynika natomiast /cz...
skarżącej Spółki, w szczególności pomijając zagadnienie przeniesienia przez skarżącą na kontrahenta autorskich praw majątkowych do wytworzonego programu komputerowego...

SA/Sz 737/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-03-17

konkretnej osobie dowodu rejestracyjnego. Jest to więc wstępne zdarzenie, którego zaistnienie umożliwia skuteczne wszczęcie postępowania w sprawie podatku od środka...
na wykładnię przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawartą w uchwale NSA w sprawie FPK 9/97. Aczkolwiek sama uchwała dotyczy innego zagadnienia...

SA/Sz 1723/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-03-08

zbadać we wstępnym postępowaniu odwoławczym, czy zażalenie wniesione zostało w terminie, zaś stwierdzenie przezeń, że termin ten nie został dochowany, powoduje...
postanowieniem stwierdzającym wniesienie tego środka z uchybieniem terminu oraz uchylenie tegoż postanowienia i rozpatrzenie wniesionego zażalenia. Odnosząc się do zagadnienia...

SA/Sz 2479/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-09

za czynności usługowe, ale także do norm zawartych w 'Objaśnieniach wstępnych do Klasyfikacji Wyrobów i Usług'., Z 'Objaśnień' tych wynika natomiast /cz. III pkt 5...
kontrahentowi skarżącej Spółki, w szczególności pomijając zagadnienie przeniesienia przez skarżącą na kontrahenta autorskich praw majątkowych do wytworzonego programu komputerowego...