Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

uregulowanie stanu prawnego w zakresie podmiotów prawa własności stanowiło zagadnienie wstępne., Maria i Józef S. wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając...
postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' rozumie się 'sytuacje...

II SA/Po 1076/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-03

lub sąd; zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ administracji publicznej obowiązany jest ustalić związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej...
przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym- gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania /odpowiednio - wyrok NSA z dnia...

SA/Po 3125/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-23

, ponieważ nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 100 par. 1 Kpa., W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia., Naczelny...
zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, uzasadniając koniecznością rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwe organy...

SA/Po 3224/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-09-21

. Zagadnieniem wstępnym zobowiązującym organy podatkowe do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa jest sprawa...
zagadnienia wstępnego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w P. Tym zagadnieniem wstępnym było zakwalifikowanie spadkowej nieruchomości jako zabytku podlegającego wpisaniu...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

przestrzennego nie rozstrzyga zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Zagadnieniem wstępnym jest bowiem rozstrzygnięcie o charakterze prejudycjalnym...
z art. 97 par. 1 Kpa - w szczególności rozstrzygnięcie sprawy nie zależy od rozstrzygnięcia żadnego zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 'A.' SA w swym...

SA/Po 994/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-10-02

rozwiązania umowy o pracę zawinionych bądź nie zawinionych przez pracownika miałby charakter zagadnienia wstępnego w sprawie administracyjnej dotyczącej przydzielenia lokalu...
wstępnego., Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy organ administracyjny obowiązany będzie także wyjaśnić sprawę uprawnień Marka W. do wspólnego zamieszkiwania ze skarżącą...

II SA/Po 290/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-01-14

administracji zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd /art. 97 par. 1 pkt...
zagadnień związanych z zarządem wspólnymi pomieszczeniami. Istotne są tylko te przesłanki wymienione w przepisie, od których uzależnione jest wstrzymanie prowadzenia robót...

II SAB/Po 123/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-04-11

zagadnienia wstępnego, jakim w tym przypadku jest prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane' oraz 'że zawieszenie postępowania administracyjnego może być zbędne...

I SA/Po 207/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-10-03

jako pobranie podatku przez urząd celny /płatnika/., Według Prezesa GUC wstępnym zagadnieniem jest ustalenie, czy art. 232 par. 1 i art. 244 pkt 1 Kodeksu celnego...