Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 273/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-13

jakiekolwiek zagadnienie wstępne o jakim mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa będącym podstawą prawną zaskarżonego postanowienia...
. Brak jest ustawowych definicji pojęcia 'zagadnienie wstępne' w Ordynacji podatkowej lecz należy się zgodzić z doktrynalnym rozumieniem tego pojęcia przyjętym w zaskarżonym...

I SA/Lu 1199/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-11-28

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego., Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy organ lub Sąd'., Rozwiązanie przyjęte w art. 166 Kpa jest więc rozwiązaniem szczególnym w stosunku do przyjętego w art. 97...

I SA/Lu 249/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-19

do zawieszenia postępowania w innej sprawie, ponieważ nie jest to rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 210 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Pod pojęciem zagadnienia wstępnego, zgodnie z komentarzem do Ordynacji podatkowej, rozumie się sytuacje...

II SA/Lu 994/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-30

Skarga na czynności komornika, który dokonał eksmisji ze spornego lokalu nie jest 'zagadnieniem wstępnym' /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ od którego zależy wymeldowanie...
nie jest 'zagadnieniem wstępnym' /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ od którego zależy wymeldowanie z lokalu, jeżeli w dacie złożenia wniosku o wymeldowanie lokal został już opróżniony i wydany...

I SA/Lu 770/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-07-01

, że ustalenia te mogą być uznane za 'zagadnienia wstępne' mogące być przedmiotem odrębnego postępowania. Fakt, że dochód spółki cywilnej, ze względu na różne miejsca zamieszkania...
. Ustalenie dochodu spółki cywilnej, nawet gdyby uznać je za 'zagadnienie wstępne' warunkujące ustalenie dochodu każdego ze wspólników spółki, nie może być wobec treści art...

II SA/Lu 581/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-07-04

przestrzennym - Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./ nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29...
przekwalifikowane działki nr 557 w P. na działkę przeznaczoną pod usługi komercyjne nie stanowi zagadnienia wstępnego /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/ dla rozstrzygnięcia sprawy...

I SA/Lu 923/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-07

wstępnym, o którym mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a zatem brak było podstaw do zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie i zarzut naruszenia...
są w posiadaniu sprzedawcy, czy zostały zaewidencjonowane i czy został od nich odprowadzony należny VAT. Ustalenia te były ustaleniami faktycznymi, a nie zagadnieniem...

SA/Lu 49/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-07

przez organy celne nie było uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ, czy też sąd, bowiem zarówno w odwołaniu jak i skardze...

I SA/Lu 1254/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-01-24

/rzeczywistym wykorzystaniu/, co niezbicie wykazały ustalenia poczynione w toku postępowania. Nie stanowi zagadnienia wstępnego w stosunku do postępowania podatkowego ustalenie...

I SA/Lu 660/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-02-19

odwoławczy nie ustosunkował się do toczącego się postępowania przed Ministrem Finansów w sprawie zawieszenia postępowania oraz co do interpretacji zagadnienia wstępnego...
1   Następne >   2