Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1716/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-12-11

Jeżeli organ administracji nie odniósł zebranego w sprawie materiału faktycznego do przepisów prawa, wedle których rozstrzygnięte być powinno zagadnienie wstępne...
zagadnienie wstępne, albo też, że niewłaściwie sformułowane było wezwanie o wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie mają doniosłości prawnej dla oceny...

II SA/Kr 856/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-25

postępowanie przez organy ścigania jest zagadnieniem wstępnym dla prowadzonego postępowania wznowieniowego, co skutkuje zawieszeniem postępowania wznowieniowego...
postanowienia, że prowadzone dochodzenie w sprawie sfałszowania dokumentów jest zagadnieniem wstępnym dla prowadzonego w trybie wznowieniowym postępowania, co skutkuje...

II SA/Kr 1270/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-15

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/. uchyla zaskarżone postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zawieszenia...
zawiesza postępowanie, gdy, rozpatrzenie sprawy i wydawanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ustanowienie...

II SA/Kr 526/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-07-03

'o wyjściu ze współwłasności' nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, bowiem rozpatrzenie niniejszej sprawy i wydanie decyzji nie zależy...
. Zagadnienie wstępne to takie, bez którego rozstrzygnięcia nie jest możliwe wydanie prawidłowej decyzji., W istniejącym obecnie stanie prawnym i faktycznym taka przeszkoda...

II SA/Kr 37/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-10-31

Kolegium Odwoławcze w kwestii tej dostrzega zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, stanowiące obligatoryjną przesłankę zawieszenia postępowania...
, w postępowaniu tym nie może więc zapaść orzeczenie rozstrzygające o prawie własności. Z tych powodów fakt trwania postępowania egzekucyjnego nie stanowi zagadnienia wstępnego...

II SA/Kr 1432/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-07-26

W razie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego nieruchomości na której ma być realizowana inwestycja - mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym...
, że w razie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego nieruchomości na której ma być realizowana inwestycja - mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym...

II SA/Kr 78/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-02

organ lub sąd. To zaś zagadnienie wstępne /prejudycjalne/ to zagadnienie materialnoprawne, otwarte i samoistne, należące do właściwości innego organu lub sądu...
par. 1 pkt 4 Kpa przewiduje zawieszenie postępowania gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...

II SA/Kr 566/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-29

nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i do czasu jego rozstrzygnięcia organ administracji...
wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i do czasu jego rozstrzygnięcia organ administracji państwowej winien zawiesić postępowanie., Mając powyższe na uwadze, skoro...

II SA/Kr 66/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-06-30

, co następuje:, Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie karnej samo przez się nie rozstrzyga zagadnienia wstępnego przez prokuratora. Do rozstrzygnięcia, czy ktoś...

II SA/Kr 2386/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-12-03

administracji publicznej zawieszenia postępowania gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
miały charakter zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i uzasadniały podjęcie zaskarżonego postanowienia., Mając powyższe na uwadze orzeczono...
1   Następne >   2