Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 2383/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

. Zagadnieniem wstępnym w tej sprawie pozostaje czy zostało popełnione przestępstwo polegające na usiłowaniu wyłudzenia kwoty nadwyżki podatku VAT przez osoby pełniące...
Akcyjnej, wyjaśniając że podjęcie decyzji w sprawie zwrotu nadwyżki jest uzależnione od uprzedniego rozstrzygnięcia przez prokuratura zagadnienia wstępnego, tj. sprawdzenia...

II SA/Ka 2358/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-04

Między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym musi zachodzić związek przyczynowy., W razie, gdy związek ten nie występuje, zawieszenie...
nr 38 str. 91-92/., Zatem między rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym musi zachodzić związek przyczynowy., W razie, gdy związek...

II SA/Ka 1795/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-05-28

zagadnienia wstępnego, tj. dopuszczenie do usytuowania przy granicy ww. rozbudowy i wydania wyroku Sądu Rejonowego, który zastąpi zgodę sąsiada., W zażaleniu Renata...
U. i Krystyna S. podniosły, że powoływanie się na rozstrzygnięcie przez Sąd zagadnienia wstępnego jest bezpodstawne i nie znajduje oparcia w przepisach prawa cywilnego...

II SA/Ka 867/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-13

Rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego na tle naruszenia posiadania czy też ochrony własności nie stanowi zagadnienia wstępnego w niniejszym postępowaniu, gdyż wyrok sądu...
sprawy i wydanie decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. sporu o naruszenie posiadania...

II SA/Ka 112/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

stanowiącej własność Aleksandry i Waldemara R. nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ ani sąd., W momencie wydawania zaskarżonego...
wstępnego przez inny organ lub sąd - par. 1 pkt 4 powołanego przepisu., Wydanie pozwolenia budowlanego na budynek mieszkalny oraz zbiornik na ścieki na działce nr 139/1...

II SA/Ka 269/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

i lokalu przyległego w budynku położonym w K. przy ul. Ch. 4, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd. Organ administracyjny wskazał w szczególności...

SA/Ka 1731/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-02-28

wstępnego dotyczącego relacji między wspólnikami., W odpowiedzi na skargę Wojewoda K. wniósł o jej oddalenie, nie znajdując podstaw do zmiany zaskarżonego rozstrzygnięcia...
, a nie organy administracji, w związku z czym zasugerowano, iż organ I instancji winien zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez sąd cywilny zagadnienia...

II SA/Ka 1589/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-23

postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i zwrócenie się w trybie art. 100 par. 1 Kpa do właściwego organu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego., Konieczność...

II SA/Ka 859/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-08

., Organ odwoławczy uznał nadto, że właściwe rozstrzygnięcie sprawy zależy od wcześniejszego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny zagadnienia wstępnego. Zdaniem tego organu...

I SA/Ka 1159/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-10-14

. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Zagadnieniem wstępnym, wymagającym rozważenia, jest ustalenie...
działania, doboru autentycznych działaczy potrafiących samodzielnie rozwiązywać zagadnienia lokalne itp. Rozwiązania prawne są wprawdzie istotnym...
1   Następne >   3