Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1849/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-12

powinien zważyć, czy nie zachodzi konieczność zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia wymienionych zagadnień wstępnych., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...
./. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że organ administracji uznał za zagadnienie wstępne postępowanie dotyczące ustalenia granic między nieruchomościami Bohdana W. i Barbary N...

I SA/Gd 1374/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

do zaskarżonej decyzji., Rozstrzygając o zażaleniu organ drugiej instancji nie miał wątpliwości, iż zarzuty przeciwko decyzji wymiarowej stanowią zagadnienie wstępne...
, że rozpatrzenie odwołania od decyzji wymiarowej stanowi zagadnienie wstępne w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej, czym naruszono przepis art. 201 par. 1...

II SA/Gd 461/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-09

samowoli budowlanej i nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Zatem brak jest podstaw do zawieszenia postępowania...
o rozbiórce, opartej na przepisie art. 48 prawa budowlanego nie zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/., Podstawę...

I SA/Gd 709/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-19

, bowiem rozstrzygnięcie wniesionej skargi może być potraktowane jako rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego., Z kolei w ocenie Prezesa GUC w przedmiotowej sprawie nie zaistniał przypadek...
zagadnienia wstępnego, gdyż WIT została wydana 7 listopada 2000 roku, a zatem po dniu dokonania zgłoszenia celnego monitorów. Zgodnie z art. 5 par. 2 ustawy - Kodeks celny...

SA/Gd 1346/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-01-24

. Zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i powinno być rozstrzygnięte w drodze orzeczenia sądu powszechnego /art. 201 zdanie drugie Kc...
w lokalu stanowiącym współwłasność Bronisława i Haliny K. winno zapaść rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Takie rozstrzygnięcie jest zagadnieniem wstępnym. Brak...

SAB/Gd 9/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-01-19

i jakie zagadnienie wstępne powinno być rozstrzygnięte., Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 38 poz. 229 ze zm...
i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W postanowieniu nie wskazano, przez jaki inny organ administracji...

II SA/GD 30/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-22

wydającemu pozwolenie na budowę. Z tej przyczyny również powstawało zagadnienie wstępne polegające na ocenie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
, jest wadliwa, organ wydający pozwolenie na budowę jest uprawniony do zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, którym jest ocena...

II SA/Gd 1077/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-09-26

a dłużnikiem, dotyczącego wysokości pożyczki z Funduszu Pracy pozostałej do zapłaty, jest bowiem zagadnieniem wstępnym w sprawie o rozłożenie tej pożyczki na raty...
wstępnym w sprawie o rozłożenie na raty, do rozstrzygnięcia którego właściwy jest sąd powszechny /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...

SA/Gd 828/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-10-03

, jeżeli rzeczywiście rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienie wstępnego przez sąd., Instytucja procesowa zawieszenia postępowania...
wstępnego w kwestii uprawnień do zajmowania lokalu mieszkalnego, co jest niezbędną przesłanką rozstrzygania o wymeldowaniu w świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia...

II SA/Gd 524/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-13

(...) dotyczące przedmiotowej sprawy stanowi w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w organie I instancji zagadnienie wstępne (...) i warunkuje dalsze postępowanie w organie...
poprzedzającego je postanowienia organu pierwszej instancji nie wynika w sposób jasny, w jakim postępowaniu będzie rozstrzygnięte zagadnienie wstępne, od którego zależy...
1   Następne >   +2   5