Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 2154/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

przedmiotowego pojazdu, argumentowany faktem zaistnienia przesłanki z art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w postaci zagadnienia wstępnego, obligującej organ podatkowy...
- zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, do czasu ostatecznego zakończenia w administracyjnym toku instancji postępowania...

SA/Bd 502/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-20

budowlanego miał do wyboru dwie możliwości: mógł wystąpić do właściwego organu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwać stronę do wystąpienia...
zawiesić postępowanie uwzględniając treść art. 100 par. 1 Kpa. Następnie w zależności od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego wydać stosowne orzeczenie w sprawie. W związku...