Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 800/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-09-16

./. Również uzyskania stosownych informacji od odpowiednich służb niemieckich nie można uznać za zagadnienie wstępne, ponieważ pojęcia tego nie można utożsamiać z wątpliwościami...
, nie są jednak dla niej zagadnieniem wstępnym., Pod pojęciem zagadnienia wstępnego, o którym stanowi się w rozważnym art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, rozumieć należy sytuacje...

II SA/Łd 201/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-10

nie jest zagadnieniem wstępnym w prowadzonym przed organami nadzoru budowlanego postępowaniu w sprawie unormowania statusu przedmiotowego budynku. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
, choć być może nie pozostaje bez wpływu na zamierzenia Spółdzielni, nie jest zagadnieniem wstępnym w prowadzonym przed organami nadzoru budowlanego postępowaniu w sprawie...

II SA/Łd 312/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-17

Toczące się postępowanie o zwrot nieruchomości nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Naczelny...
, bo toczące się postępowanie o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Łd 1235/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-12

Rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, od którego zależy rozpatrzenie...
o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 stycznia 1998 r. jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa od którego zależy rozpatrzenie sprawy egzekucji...

II SA/Łd 643/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-11

rozgraniczeniowego. Gdyby skarżący nie wystąpili z takim wnioskiem organ mógłby rozpatrzyć to zagadnienie wstępne we własnym zakresie i przyjąć hipotetycznie, wyłącznie...
nie osiągnęło by w praktyce zamierzonego skutku w postaci rozgraniczenia nieruchomości i organ budowlany musiałby rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym zakresie...

I SA/Łd 2042/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

Polskiej, nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym stanowi art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Ustalenie treści i obowiązywania unormowania prawnego pod które organ...
- przedmiotu i wyniku będących w toku czynności - Trybunału Konstytucyjnego nie stanowi zagadnienia wstępnego od którego uzależnione jest zgodne z obowiązującym prawem...

II SA/Łd 1943/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-02-05

publicznej jest uprawniony do załatwienia sprawy, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie. Należy przy tym wyjaśnić, że także ostateczne postanowienie...

SA/Ł 2562/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-01-20

., Na skutek tego pisma, postanowieniem Wojewody (...) z dnia 25 kwietnia 1994 r. z urzędu zawieszono postępowanie w celu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego dotyczącego nabycia...
, w obecnym - obowiązującym od 5 grudnia 1990 r. - brzmieniu /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./, kwestii tej nie reguluje w sposób wyraźny. Zagadnienie to natomiast...

I SA/Łd 1824/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-11-18

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, dotyczącego poprawności rozliczenia podatku od towarów usług związanego z przekazaniem aportu; niewłaściwie zostały zastosowane przepisy...
przez prof. dra hab. W.M., dotyczącą niektórych zagadnień związanych z rozpatrywaną sprawą., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga w zakresie żądania...

I SA/Łd 1825/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-11-18

z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania podniósł, że:, - wydanie decyzji nastąpiło bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, dotyczącego poprawności...
. W. Modzelewskiego, dotyczącą niektórych zagadnień związanych z rozpatrywaną sprawą., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga w zakresie żądania uchylenia...
1   Następne >   2