Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OPS 3/18 - Uchwała NSA z 2019-07-01

zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w postępowaniu...
, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, dalej...

I OPS 3/14 - Uchwała NSA z 2015-04-13

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wywłaszczaną nieruchomością jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Pogląd ten został...
się toczy, jego wynik może stanowić zagadnienie wstępne w sprawie administracyjnej o zwrot wywłaszczonej nieruchomości i organ prowadzący postępowanie w takiej sprawie...

II FPS 4/08 - Uchwała NSA z 2008-11-24

więc o sytuację, w której sąd nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, które powstało lub wyłoniło się w toku postępowania sądowego...
(Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: 'p.p.s.a.', wniosek o rozstrzygnięcie przez Naczelny Sąd Administracyjny następującego zagadnienia prawnego: czy art...

I OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

., Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, zważył co następuje:, Zagadnieniem wstępnym, wymagającym rozważenia w pierwszej kolejności jest rozważenie treści...
po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Izby Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu...

II FPS 1/14 - Uchwała NSA z 2014-07-07

zauważył, że zagadnieniem wstępnym, które wymaga szerszego omówienia przed przystąpieniem do analizy problemu prawnego jest charakter prawny instytucji interpretacji...
Nowakowskiego zagadnienia prawnego przekazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskiem z dnia 20 stycznia 2014 r., nr V.511.40.2014.JG o podjęcie uchwały wyjaśniającej...

II FPS 8/13 - Uchwała NSA z 2014-02-17

wstępnym, które zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga szerszego omówienia przed przystąpieniem do analizy przedmiotowego przepisu, jest koncepcja źródeł przychodów...
. z udziałem Prokuratora Prokuratury Generalnej Lucjana Nowakowskiego zagadnienia prawnego przekazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2013 r...

I FPS 4/07 - Uchwała NSA z 2007-10-08

., Zagadnieniem wstępnym, które wymagało rozważenia, było ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie, występują przesłanki określone w art. 187 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami...
podatku od towarów i usług za grudzień 1996 r. po rozpoznaniu w dniu 8 października 2007 r. na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości...

II GPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-06-05

przez sąd prawomocnego orzeczenia. Rozpatrzenie sprawy przez sąd powinno być traktowane, tak jak rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu powołanych przepisów (zob. P...
k.p.a.) wówczas, gdy w rezultacie wstępnego badania zawartości żądania organ administracji publicznej ustali wystąpienie - z uwagi na wydany uprzednio wyrok sądu...

II FPS 4/17 - Uchwała NSA z 2017-10-16

ust. 3)., Przepisy art. 21 oraz art. 17 w okresie obowiązywania ustawy były zmieniane. Dla rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego zasadnicze znaczenie mają zmiany...
zagadnienie, skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:, Prezes NSA wystąpił o wydanie uchwały abstrakcyjnej, rozstrzygającej zagadnienie...

II GPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-09-28

pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego zagadnienia prawnego przekazanego na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30...
Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: 'Czy sprawa o zatwierdzenie projektu zmiany oferty ramowej przez Prezesa...
1   Następne >   +2   6