Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 7/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-01-23

cywilnego, samodzielnie ocenia zagadnienia wstępne na tych samych zasadach, jak sąd w postępowaniu cywilnym, jeżeli potrzeba rozpatrzenia takiego zagadnienia wyłania...
tego sądu /spory kompetencyjne, o których była już mowa, odwołanie i skargi w sprawach referendum gminnego/., III. Rozpoznanie przez sąd zagadnień wstępnych, czego w różnych...

III ZP 9/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1999-10-27

procesowe wyodrębnienie zagadnienia wstępnego /związku schorzenia ze służbą wojskową od rozstrzygania o prawie do świadczeń uwarunkowanych owym zagadnieniem wstępnym...
. W konsekwencji w jednorodnym przedmiocie mamy do czynienia z odrębnymi strukturami orzeczniczymi. Przesłanki wstępne kontroluje NSA, natomiast rozstrzygnięcia o świadczeniach...

III ZP 14/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-01-27

zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, ponieważ zagadnienie zasadności roszczenia o zwrot tej nieruchomości jest zagadnieniem wstępnym dla nabycia przez państwową jednostką...
nieruchomości wszczętego po dniu 5 grudnia 1990 r. nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa dla postępowania uwłaszczeniowego prowadzonego...

III ZP 49/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-03-31

zagadnienia wstępnego w rozumieniu wskazanego przepisu Kpa., Na rozprawie przed Sądem Najwyższym w dniu 31 marca 1998 r. pełnomocnicy spółki sprzeciwiali się poglądowi...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny sąd, a więc w omawianej sytuacji przez sąd rejestrowy. Jak to już wyżej starano się wykazać, o wystąpieniu drugiej spośród...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

składającego odwołanie jest zagadnieniem wstępnym, ma na celu ustalenie, czy odwołanie pochodzi od osoby uprawnionej, którą jest osoba posiadająca w sprawie przymiot...
zagadnienie wstępne., Do przytoczonych już argumentów trzeba dodać jeszcze jeden element. Wydanie postanowienia o niedopuszczalności odwołania na podstawie art. 134 Kpa...

OPS 15/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-02-15

zwrotu wywłaszczonej nieruchomości stanowi bowiem zagadnienie wstępne w postępowaniu uwłaszczeniowym, skoro uwłaszczenie nie może naruszać praw osób trzecich /art. 2 ust...
, zwłaszcza w sytuacji, gdy wniosek o zwrot złożony został po dniu 5 grudnia 1990 r., nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa dla postępowania...

III AZP 20/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-11-18

jest rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Jest rzeczą określenia istoty sprawy, obowiązujących przepisów proceduralnych, a także sformułowania w żądaniu stron ostatecznej...
. Spełnia ona wszystkie cechy decyzji administracyjnej. Nie można uznać, że omawiany akt administracyjny załatwiał tylko jakąś kwestię wstępną, i to nie dla stron...

FPS 13/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

z obowiązku/ z treści ustawy podatkowej, nie zaś innych ustaw., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zagadnieniem wstępnym, które wymagało rozważenia...
- nie rozwijając szerzej tego zagadnienia - skład orzekający ogranicza się w tym zakresie tylko do stwierdzenia, iż celem wprowadzenia zmiany treści art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'k...

OPS 1/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-20

, co następuje:, Zagadnieniem wstępnym wymagającym rozstrzygnięcia jest kwestia dopuszczalności zwrócenia się przez skład orzekający o wyjaśnienie wątpliwości prawnej...

III ZP 21/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-13

postępowaniem nieprocesowym - przedmiotem zagadnienia wstępnego w postępowaniu podatkowym /sądowoadministracyjnym/. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że gdyby lokatę majątku...
Społecznych w dniu 13 marca 2002 r., zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 17 września 2001 r., III RN 127/01:, Czy zwolniony...
1   Następne >   +2   4