Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa i stanowić przesłanki zawieszenia postępowania. W myśl tego przepisu organ administracji zawiesza postępowanie...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skoro sporządzenie planu szczegółowego dla danego obszaru nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu...

III AZP 16/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-09-23

. 391 Kpc w związku z art. 211 Kpa., Analizę przedstawionego zagadnienia trzeba poprzedzić uwagą wstępną, dotyczącą sformułowania tego zagadnienia w formie wniosku...
, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 1993 r., II SA 636/93...

III AZP 2/90 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-04-03

prawo nabycia., Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznając sprawę, przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne, przytoczone w części wstępnej...
1990 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie postanowieniem z dnia 21 grudnia 1989 r. SA/Kr...

III AZP 17/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-09-05

we wstępnej części uchwały. Naczelny Sąd Administracyjny - jak wynika z uzasadnienia postanowienia - podziela pogląd wyrażony wielokrotnie przez Sąd Najwyższy...
., (...) w przedmiocie podwyższenia uposażenia, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 5 września 1995 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny...

III AZP 27/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-05

'a zarazem prowadzenie gospodarstwa jest uzależnione od jego osobistej pracy'. Nie skonkretyzowano, czy wyraz 'jego' odnosi się do wstępnego, czy do żołnierza /zstępnego...
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - t.j. Dz.U. 1992 nr 4 poz. 16 ze zm./., 2. Odmówić udzielenia odpowiedzi na pozostałą część zagadnienia. Sąd Najwyższy...

III AZP 8/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-06-26

, ale - do wprowadzenia różnego rodzaju modyfikacji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności., Powyższe uwagi wstępne wymagają dalszego jeszcze uzupełnienia o wyjaśnienie...
. w przedmiocie podatku obrotowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie...

III AZP 19/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-18

okresu powojennego. Konstytucja ta stanowi jednak tylko przesłankę wstępną końcowej konkluzji co do charakteru prawnego tego dokumentu., Rozstrzygająca natomiast...
listopada 1993 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, postanowieniem z dnia 18 czerwca 1993 r. SA/Gd 210/93...

III AZP 25/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-05

możliwości cofnięcia przydziału przewidywał tylko wtedy, gdy przeniesienie własności następowało na rzecz osoby trzeciej, nie należącej do kręgu zstępnych, wstępnych, osób...
budowy przeniósł jego własność na osobę trzecią, nie należącą do kręgu zstępnych, wstępnych, osób przysposobionych bądź rodzeństwa, albo oddał w najem, bezpłatne używanie...

III AZP 17/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-12-09

, nie została wcześniej zawiadomiona. Po tych wstępnych uwagach, dotyczących zakresu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego Sądowi Najwyższemu w konkretnej...
sprawie, przechodząc do istoty tego zagadnienia, trzeba od razu zauważyć, że zgodnie z par. 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie...

III AZP 29/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-10-18

rozstrzygnięcie kwestii wstępnej, a mianowicie, na podstawie jakiego przepisu /nowego czy starego/ organ odwoławczy wydaje decyzję odwoławczą., Za przyjęciem...
. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 czerwca 1995 r. II SA 899/95 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc...
1   Następne >   3