Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 6/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-10

. Zagadnienie komunalizacji jest więc zagadnieniem wstępnym w stosunku do kwestii uwłaszczenia przedsiębiorstwa i to nawet wówczas, gdy dokumentacja inwentaryzacyjna...
postępowania komunalizacyjnego jest niewątpliwie zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa dla postępowania uwłaszczeniowego. Zatem wojewoda...

OSA 1/00 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-06

tę kwestię w przedmiocie ustalenia związku pomiędzy chorobą a służbą wojskową jako przesłanki - zagadnienia wstępnego - dla rozstrzygnięcia kwestii przyznania określonego...
są w toku postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej przez inny organ i mają jedynie charakter wstępny, jako jedna z przesłanek rozstrzygania sprawy...

III ZP 19/99 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-06-08

Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne przytoczone we wstępnej części postanowienia. Zdaniem wnioskodawcy, który składając wniosek powołał się na art. 22 ust. 2 ustawy z dnia...
. 5 i art. 78 Konstytucji RP oraz art. 11 Konwencji Nr 87 MOP., Sąd Najwyższy rozważył, co następuje., Analizę przedstawionego zagadnienia prawnego musi poprzedzać...

III AZP 18/93 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-30

, co oznacza, że także wyrokiem wstępnym, częściowym, uzupełniającym i zaocznym. Nie można wnieść skargi o wznowienie od wyroku sądu rewizyjnego, uchylającego zaskarżony wyrok...
Najwyższego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące zagadnienie prawne:, Czy w świetle art. 211 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art...