Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, nie może dotyczyć okoliczności faktycznych. Ustalenie faktów istotnych...
, Wydanie 12, Warszawa 2012 s. 381-382)., Pomiędzy postępowaniem w sprawie głównej a zagadnieniem wstępnym musi ponadto istnieć bezpośrednia zależność. Jeżeli w toku sprawy...

II GSK 328/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

notarialnej może pojawić się zagadnienie wstępne, a konieczność jego uprzedniego rozstrzygnięcia będzie wymagała zawieszenia postępowania toczącego się przed organem...
może pojawić się zagadnienie wstępne, podniósł, że w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw do przyjęcia istnienia zależność między '...uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia...

VI SA/Wa 663/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

postępowania administracyjnego. Uważała, że wniesienie skargi o wznowienie postępowania stanowi zagadnienie wstępne, o którym mówi, art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Wniosek uzasadniała...
zawieszenia postępowania administracyjnego, gdyż istniało do rozstrzygnięcia zagadnienie wstępne przez inny organ lub sąd. Obszernie wyjaśniła okoliczności podane w skardze...

VI SA/Wa 664/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

Minister nie uzasadnił wyczerpująco, dlaczego wymienionych okoliczności nie uznał za zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy...
wstępnego przez inny organ lub sąd oraz zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Musi istnieć związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy...

II SA 1678/92 - Wyrok NSA z 1993-01-26

za zagadnienie wstępne postępowanie główne w rozpoznawanej sprawie nie może być zawieszone na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Nie wyłącza to możliwości późniejszego...
za zagadnienie wstępne. Należy bowiem pamiętać, że do czasu wzruszenia każdego rodzaju orzeczenia obowiązuje ono nadal i korzysta z domniemania prawidłowości., Przechodząc...

VI SA/Wa 1301/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

W świetle unormowania wyżej cytowanego przepisu art. 72 ust.1 pkt 2 i ust. 2 p.o.a. zagadnieniem wstępnym obligującym do zawieszenia sprawy z urzędu mogłoby być oczekiwanie...
faktyczna jaką jest toczące się postępowanie karne nie była tym zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Powyższe okoliczności świadczą o tym, że organy...

VI SA/Wa 3/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-28

administracji publicznej powinien zawiesić postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ...
lub sąd. Według skarżącego w niniejszym przypadku zaistniała typowa sytuacja związana z wystąpieniem zagadnienia wstępnego. Bowiem w przypadku rozstrzygnięcia na korzyść...

VI SA/Wa 2252/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

funkcji komornika sądowego przez osobę skazaną, to wynik procesu karnego stanowi w jego ocenę zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Sprawa administracyjna...
sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 5 u.k.s.e. już sam fakt...

II SA 2156/83 - Wyrok NSA z 1984-04-18

. Jeżeli bowiem zamieszczenie P. G. w 'planie rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwokatów i aplikantów adwokackich' uznane zostało za rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego...
, aby Naczelna Rada Adwokacka ustaliła taki plan. Wydanie decyzji odmownej bez próby rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego należy w tej sytuacji uznać za naruszenie...

VI SA/Wa 2453/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

[...] listopada 2011 r., na którym rozpatrywano jego wniosek. Ostatecznie Rada uznała, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne i na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
wniosku o wpis. Organ odwoławczy podzielił zarzut skarżącego, że prawomocne rozstrzygnięcie postępowania dyscyplinarnego nie jest zagadnieniem wstępnym., Rada OIRP...
1   Następne >   +2   +5   9