Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 268/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

swoje postanowienie z dnia 28 stycznia 2004 r. i odmówił zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § l pkt 4 k.p.a., z którego wynika, że zagadnienie wstępne to zagadnienie...
nie jest zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Bk 115/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-05-15

2018r. nie mają charakteru rozstrzygnięć stanowiących zagadnienie wstępne przedmiotowego postępowania, stąd też nie stanowią podstawy do zawieszenia postępowania., W dniu...

V SA/Wa 2403/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-26

do oceny problematyki właściwości organu, przyjmując zasadę ostrożności, poddaje kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ocenę zagadnienia wstępnego dotyczącego...
przesłanych zawiadomień o wszczęciu postępowań, jakim jest kontrola z urzędu właściwości ustawowej Prezesa UZP i zagadnienie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień...

II GSK 1469/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

, że wspomniane formy pomocy (wstępnej i docelowej) wynikają nie z przepisów prawa cywilnego regulujących zasady spłaty należności głównej, lecz są wynikiem wprowadzenia...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie...

II GSK 335/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

zostały skierowane., Decyzje te powołują się jedynie w części wstępnej, kto był wnioskodawcą w tej spawie, lecz już w części rozstrzygającej o odmowie wyrażenia zgody...
tym wnioskiem musi być umorzone. Tym samym bez rozpoznania pozostanie istotne zagadnienie prawne będące w istocie przedmiotem sporu pomiędzy stroną a organem., Samorząd Województwa...

II GSK 2299/15 - Wyrok NSA z 2017-05-10

z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego przez TSUE w niniejszej sprawie, kantorka wniosła o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu rozstrzygnięcia pytania prejudycjalnego...
nieważności postępowania (art. 183 § 2 p.p.s.a.) Naczelny Sąd Administracyjny ogranicza swoje rozważania do oceny zagadnienia prawidłowości dokonanej przez sąd I instancji...

III SA/Łd 593/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-19

lit. b sektorowego rozporządzenia 1828/06, wstępnego zakwalifikowania czynu jako nieprawidłowości dokonuje właściwy organ administracyjny lub sąd państwa członkowskiego...
przepisów o właściwości. Analiza tegoż zagadnienia wymaga rozważenia w dwu płaszczyznach, a mianowicie w płaszczyźnie unijnej oraz w płaszczyźnie krajowej., Przepisy prawa...