Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Gl 93/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

, iż zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego uzależnione...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Termin 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., oznacza...

I OSK 1527/08 - Wyrok NSA z 2009-06-30

też zasadnie organy przyjęły, a Sąd I instancji stanowisko to zaaprobował, że istniało zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., co w konsekwencji dawało...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przepis art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych...

II SA/Gd 467/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-21

, który stanowi, że organ administracji zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy 'zagadnienia wstępnego' w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, tj. rozstrzygnięcia co do bezskuteczności...

IV SA/Gl 523/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-02-05

, iż postępowanie zawieszono ponieważ rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. Z uwagi na brak informacji...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W przepisie tym chodzi więc o taką sytuację, gdy tok sprawy administracyjnej i wydanie decyzji przepisy prawa...

II SA/Ol 746/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-19

, to w sprawie tej mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity...
www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Bez rozstrzygnięcia tego zagadnienia, co w okolicznościach niniejszej sprawy będzie wymagało wszczęcia odrębnego postępowania w oparciu o art...

II SA/Łd 537/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-29

alimentacyjnego., Od tegoż wyroku skargę kasacyjną wniosło Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. Rozpoznanie skargi kasacyjnej od wskazanego wyroku stanowi zagadnienie wstępne...

IV SA/Gl 94/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-23

postępowania administracyjnego, a mianowicie wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Organy administracji...

IV SA/Po 687/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

nie prowadzi ono do wyjaśnienia zagadnienia wstępnego koniecznego do rozstrzygnięcia zanim zostanie wydana decyzja w niniejszej sprawie. Organ wskazał, że pismem z dnia...

IV SA/Gl 907/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-21

w tym trybie i w tym Rozdziale jest wyczerpujący. Przepis art.149 k.p.a. reguluje kwestie wstępne obejmujące etap niejako przedmerytoryczny rozpatrzenia sprawy, natomiast...
zagadnienia należące do istoty sprawy rozstrzygane są w drodze decyzji opisanych w art.151 k.p.a. Nie przewidują one postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu...

IV SA/Gl 830/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-27

wątpliwości. Zasadnym jest również wskazać, że wstępnym warunkiem uznania, iż nastąpiło rażące naruszenie prawa, jest stwierdzenie, iż w zakresie objętym badaną decyzją...
alimentacyjnej)., Drugie zagadnienie wiąże się z reformatoryjnym rozstrzygnięciem organu odwoławczego i to działającym na niekorzyść strony odwołującej się, bo skracającej okres...
1   Następne >   2